Termin szkolenia gwarantowany
05.05.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji w instytucjach kultury.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych instytucji kultury i całego sektora finansów publicznych.

NULL
Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych oraz dla pozostałych instytucji kultury.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.05.2020 (Wtorek)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • cel Tarczy antykryzysowej 1 i 2 oraz jej wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury.

Nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa (art. 15zn-zo) i wynikające z nich możliwości zwiększenia dotacji od organizatora.

Zwolnienia z ZUS dla płatników składek zatrudniających do 10 osób i od 10 do 49 (art. 31zo i jego zmiany).

Świadczenie postojowe i zwolnienie z PIT m.in. świadczenia postojowego (art. 52m).

Nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT).

Zmiany w zakresie informowania o umowach o dzieło (art. 22).

Nowy termin wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste (15j, art. 53 i ich zmiany).

Nowe zasady udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q i jego zmiany).

Nowe zasady informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r i jego zmiany).

Zmiany w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związane z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w i jego zmiany, art. 15zzzzze, art. 15zzzzzd).

Nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności i udzielania ulg w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa (art. 15zzze i jego zmiany).

Nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym instytucjom kultury (art. 15zzzf).

Nowe obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 15zzzzzb dla stron umowy zadania publicznego.

Nowe uprawnienia dla jednostki nadrzędnej w zakresie ograniczania kosztów wynagrodzeń osobowych instytucji kultury wynikające z art. 15zzzzzo – 15zzzzzx.

Zmiany w zakresie rozliczania dotacji dla jednostek niezaliczanych do SFP, rezerwy ogólnej, zmiany dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesień wydatków, realizacji programów wieloletnich, nowej rezerwy celowej, blokowania wydatków, finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego, wypłaty wynagrodzeń i ich przeniesień (art. 15zi).

Zmiany w zakresie terminu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym (art. 15zj).

Nowe zasady dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania i rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego i uznania wydatków za uzasadnione da organizacji pozarządowych (art. 15zzl -zzm).

Nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR (art. 15zzn).

Zmiany w zakresie wystawiania paragonów fiskalnych (art. 32).

Zmiany w zakresie elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT, kar pieniężnych, nowych matryc stawek VAT, WIS (art. 58, art. 63).

Nowe terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej instytucji kultury (art. 15zzh).

Zmiany terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych, terminu sporządzenia zestawienia obrotów i sald, terminu inwentaryzacji, terminu sporządzenia sprawozdania finansowego (paragraf 3).

Zmiany terminów określonych w ustawie o finansach publicznych w art. 37, art. 265 pkt 1, art. 266, art. 270 ust. 1 i 4 UOFP (paragraf 4).

Zmiany terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r. określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (paragraf 7).

Wsparcie na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 15m).

Program dotacyjno-stypendialny „Kultura w sieci”, pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury, obniżenie wymiary czasu pracy, vouchery, zwolnienie z tantiem, dofinansowanie do wynagrodzeń przedsiębiorcy i pożyczki, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programy MKIDN 2020, program kompensujący straty.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa w instytucjach kultury (szkolenie online)

Internet, 05.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi