Termin szkolenia gwarantowany
07.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie księgowości budżetowej i zasad dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR. Na szkoleniu omówione zostaną potencjalne konsekwencje dotyczące zwykłego podatnika i jednostki budżetowej związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i objętych załącznikiem nr 15.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2020.

Omówione zostaną również nowe przepisy w zakresie zasad generowania i posługiwania się od 1 stycznia 2020 roku nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – Indywidualny Rachunek Podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT oraz związane z nim zasady księgowości budżetowej podatku VAT, a także nowe obowiązujące od 1 lipca 2020 roku matryce stawek VAT i nowe zasady prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w nowym JPK.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów w tym sądów, prokuratury, służb mundurowych i organów kontroli państwowej.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

07.05.2020 (Czwartek)

VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych:

  • uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT oraz specyfika centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.

Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT:

  • czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?

Zasady identyfikacji podatnika przy pomocy mikrorachunku podatkowego:

  • generator Indywidualnego Rachunku Podatkowego do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

  • cel ustawy i jej wpływ na obowiązki w zakresie rozliczeń podatku VAT określone w art. 15zzn, art. 31g, art. 31y, art 32, art. 58, art. 63.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • cel ustawy i jej wpływ na kontrolę płynności finansowej podmiotów korzystających z Tarczy (art. 25).

„Biała lista” VAT i nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR w Tarczy Antykryzysowej:

  • zakres ochrony przed sankcjami związany ze złożeniem zawiadomienia,
  • zapłata na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu,
  • zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.

„Biała lista” VAT i objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 Wykaz podatników VAT:

  • zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.

Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa:

  • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.

Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe:

  • wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i zasad funkcjonowania konta VAT WSPÓLNE.

Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT na który jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT wpłacają VAT:

  • wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).

Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych:

  • fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić, gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym:

  • co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.

Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek:

  • zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 w przypadku, gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).

Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności:

  • na co należy uważać, a co można uprościć.

Nowe matryce stawek VAT obowiązujące od 1 lipca 2020 roku w świetle przepisów Tarczy antykryzysowej zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT:

  • charakterystyka,
  • powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.

Nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:

  • nowy JPK i zakres danych nowej elektronicznej ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe drakońskie kary za błędy w przesyłanej ewidencji VAT obowiązujące od 1 lipca 2020 roku:

  • zakres możliwej odpowiedzialności.

Podatnik VAT a podmiot rachunkowości budżetowej:

  • nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów
  • oraz zakres zastosowania art. 5 ustęp 2 pkt 3 i pkt 4 lit. „a” oraz art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT (netto/brutto/bez podlegającego odliczeniu VAT).

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w zakresie podatku VAT:

  • odmienność zasad księgowania podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od zasad obowiązujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT i nieuznanych za samodzielnych podatników VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "04-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa i zmiany w VAT – biała lista, zawiadomienie ZAW-NR, mechanizm podzielonej płatności, nowe matryce stawek, elektroniczna deklaracja i ewidencja VAT w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Internet, 07.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi