Termin szkolenia gwarantowany
21.04.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  zmienia niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych firm i całego sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji.

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypada na okres, gdy większość jednostek, prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosujących przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jest zobowiązana sporządzić, zatwierdzić, udostępnić i przekazać do właściwego rejestru, jednostki lub organu określone sprawozdania lub informacje. Proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ww. ustaw i aktów wykonawczych, uzasadnione jest – na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

21.04.2020 (Wtorek)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na:

Gminy, powiaty, województwa:

  • zmiany dotyczące informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, oraz o rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej (art. 15zl),
  • nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa (art. 15zn-zo),
  • nowe zadania starosty (art. 15zzb-zzf) lub innego podmiotu (art. 31w) oraz ich finansowanie z funduszu pracy (art. 31q),
  • nowe zasady sesji organów jednostek samorządu terytorialnego i posiedzeń organów kolegialnych (art15zzx, 15 zzzi),
  • nowe zasady powierzania zadań w przypadku niezdolności do ich wykonania przez wojewodę (art15zzy),
  • nowe zasady zastępowania organu wykonawczego gminy i miasta (art. 15zzz),
  • nowe zasady finansowani dotacją z budżetu JST samorządowego zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COViD-19 (art31p),
  • zmiany ograniczeń w zakresie dokonywania wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19 i długu w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące roku 2020 (art. 31zk-31zf).

Księgowość i sprawozdawczość:

  • nowe terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz udzielenia absolutorium (art. 15zzh),
  • odstąpienie od rocznego sprawozdania z działalności sądów (art. 31zf),
  • zwolnienia z ZUS dla płatników składek zatrudniających do 10 osób (art. 31zo),
  • zwolnienie z PIT m.in. świadczenia postojowego (art. 52m),
  • nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT),
  • zmiany w zakresie informowania o umowach o dzieło (art. 22).

Należności budżetowe:

  • nowy termin wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste (15j, art. 53),
  • nowe zasady udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q),
  • nowe zasady informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r),
  • zmiany w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związane z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w),
  • zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej (art. 15za-zb),
  • nowe zasady dotyczące należności pieniężnych cywilnoprawnych w zakresie zadań zleconych powiatom i miastom na prawach powiatu z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art15zzze),
  • nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (problem spółek komunalnych) (art. 15zzzf),
  • nowe zasady udzielania ulg o których mowa w art. 59ustęp 1 UOFP przez organ wykonawczy (art. 15zzzg).

Plany finansowe:

  • zmiany w zakresie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych (art. 15zh),
  • zmiany ograniczeń dotyczące planu finansowego FUS i NFZ (art. 31zw),
  • zmiany planu finansowego Zasobu i KOWR (art. 5),
  • zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie przeniesień wydatków (art. 38),
  • zmiany dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i założeń projektu budżetu państwa na rok 2021 (art. 76 -79).

Dotacje i rezerwy budżetowe:

  • zmiany w zakresie rozliczania dotacji dla jednostek niezaliczanych do SFP, rezerwy ogólnej, zmiany dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesień wydatków, realizacji programów wieloletnich, Nowej rezerwy celowej, blokowania wydatków, finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego, wypłaty wynagrodzeń i ich przeniesień (art. 15zi),
  • zmiany w zakresie terminu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym (art. 15zj),
  • zmiany dotyczące podmiotów wykluczonych (15zk),
  • zmiany dotyczące wiążącej zmiany rezerwy celowej (art. 15zm),
  • nowy termin i zasady podziału rezerw celowych przez Ministra Finansów (art31n-31o),
  • nowe zasady dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania i rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego i uznania wydatków za uzasadnione da organizacji pozarządowych (art. 15zzl -zzm).

Podatek VAT:

  • nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR (art. 15zzn),
  • nowe termin o wydanie interpretacji indywidualnej (art31g),
  • nowe terminy dotyczące schematów podatkowych (art. 31y) i cen transferowych (31z),
  • zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie pism elektronicznych (art. 20 i art. 26),
  • zmiany w zakresie wystawiania paragonów fiskalnych (art. 32),
  • zmiany w zakresie elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT, kar pieniężnych, nowych matryc stawek VAT, WIS (art. 58, art. 63),
  • zmiany dotyczące dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zwrotów środków funduszu w przypadku naruszenia mechanizmu podzielonej płatności (art. 96).

Sprawy różne:

  • wsparcie na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 15m),
  • nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej (15o),
  • nowy termin przedłużenia stypendiów sportowych i kwalifikowania wydatków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (art. 15zzo-zzp),
  • nowy bieg terminów administracyjnych i sądowych oraz ich zawieszenie (art. 15zzr-zzs),
  • fundusz przeciwdziałania COVID-19 (art. 65 -69) i ogólne zasady jego funkcjonowania,
  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych i ogólne zasady jego funkcjonowania (art. 15zzzd, art. 70-75).

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i jego wpływ na:

  • termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald, termin inwentaryzacji, termin sporządzenia sprawozdania finansowego (paragraf 3),
  • terminy określone w ustawie o finansach publicznych w art. 37, art. 265 pkt 1, art. 266, art. 270 ust. 1 i 4 UOFP (paragraf 4),
  • terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r. określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (paragraf 7),
  • terminy sprawozdań finansowych, które są określone w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz § 34 ust. 1–2, 4, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (paragraf 8),
  • terminy przekazania sprawozdań określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (paragraf 9).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "16-04-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych – zmiany planów finansowych, nowe terminy sprawozdawczości, nowe zadania i kompetencje (szkolenie online)

Internet, 21.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi