Termin szkolenia gwarantowany
22.05.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ustalania wysokości i wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów. Na przykładach omówione zostaną zasady ustalania zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Przedmiotem szkolenia będzie także omówienie sytuacji, w których umowy te będą stanowiły podstawę do naliczania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu ustalania podstawy do obliczania kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy.

Wyczerpująco omówione zostaną zasady opodatkowania umów na zasadach ogólnych i podatkiem zryczałtowanym oraz możliwości stosowania 20% i 50% kosztów uzyskania przychodów, z omówieniem ogólnej interpretacji ministra finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów kadr i rozliczeń płac oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze objętym szkoleniem.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.05.2023 (Poniedzialek)

Umowy cywilnoprawne:

  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło.

Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:

  • zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
   • minimalna stawka godzinowa,
   • ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
   • zaliczka na podatek dochodowy,
   • ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
   • ustalanie wysokości składki na PPK,
  • rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc:
   • wypłata wynagrodzenia,
   • termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS,
  • rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:

  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  • umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia,
  • zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły:
   • kilka umów zleceń,
   • zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
   • umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca,
   • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
   • zlecenie z emerytem/ rencistą,
   • umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia,
   • zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
   • zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego,
   • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
   • kontrakt menedżerski.

Umowa o dzieło:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – formularz RUD.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie:

  • zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwolnienia i obowiązek opłacania składek na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w umowach cywilnoprawnych.

Umowy cywilnoprawne a zasiłek chorobowy.

Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i rozliczanie ubezpieczonych wykonujących umowy cywilnoprawne.

Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

  • koszty uzyskania przychodów 20% – zasady naliczania,
  • koszty uzyskania przychodów 50% – warunki zastosowania,
  • koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK,
  • zaliczka na podatek dochodowy,
  • zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
  • opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
  • zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
  • świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte