Termin szkolenia gwarantowany
30.11.2020

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, jak też kwestia szczególnego przedmiotu umowy – utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów kadr i rozliczeń płac oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze objętym szkoleniem.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
 
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2020 (Poniedzialek)

Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło.

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Treść umowy zlecenia:

  • strony umowy,
  • zobowiązanie zleceniobiorcy,
  • okres, na jaki zawierana jest umowa,
  • bhp,
  • wynagrodzenie przy zleceniach, stawka minimalna,
  • zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania zlecenia,
  • zakończenie umowy zlecenia.

Zasady rozliczania umów z ZUS – ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenia:

  • umowa zlecenia – jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych:
   • kilka umów,
   • umowa zlecenia i umowa o pracę z własnym pracodawcą i z innym podmiotem,
   • umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
  • umowa zlecenia zawarta w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywanie na urlopie wychowawczym.

Kontrakt menadżerski.

Umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług.

Umowa o dzieło.

Projektowane zmiany w zakresie oskładkowania umów i rejestrowania umów o dzieło od 2021 r.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia:

  • zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego: umowa o pracę, kilka umów, urlop wychowawczy, prawo do emerytury i renty, umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, działalność gospodarcza.

Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

  • koszty uzyskania przychodów 20% – zasady naliczania,
  • koszty uzyskania przychodów 50% – warunki zastosowania,
  • zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
  • opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
  • zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
  • świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Omówienie Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego:

  • zakres i sposób stosowania przepisów prawa podatkowego (50% KUP),
  • nieukończona postać utworu a stosowanie 50% KUP,
  • pracownik-twórca a przypadki zastosowania 50% KUP,
  • obowiązki płatnika podatku dochodowego w związku z wypłatą honorarium,
  • sytuacje, w których brak jest możliwości zastosowania 50% KUP,
  • ulga dla młodych i prawo do zastosowania 50% KUP,
  • zasady ustalania wysokości honorarium – warunki stosowania 50% KUP,
  • wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego jako wynik inwencji twórczej,
  • dokumentowanie wysokości honorarium dla zastosowania 50% KUP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte