Termin szkolenia gwarantowany
30.11.2020

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, jak też kwestia szczególnego przedmiotu umowy – utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów kadr i rozliczeń płac oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze objętym szkoleniem.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
 
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2020 (Poniedzialek)

Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło.

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Treść umowy zlecenia:

  • strony umowy,
  • zobowiązanie zleceniobiorcy,
  • okres, na jaki zawierana jest umowa,
  • bhp,
  • wynagrodzenie przy zleceniach, stawka minimalna,
  • zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania zlecenia,
  • zakończenie umowy zlecenia.

Zasady rozliczania umów z ZUS – ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenia:

  • umowa zlecenia – jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych:
   • kilka umów,
   • umowa zlecenia i umowa o pracę z własnym pracodawcą i z innym podmiotem,
   • umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
  • umowa zlecenia zawarta w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywanie na urlopie wychowawczym.

Kontrakt menadżerski.

Umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług.

Umowa o dzieło.

Projektowane zmiany w zakresie oskładkowania umów i rejestrowania umów o dzieło od 2021 r.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia:

  • zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego: umowa o pracę, kilka umów, urlop wychowawczy, prawo do emerytury i renty, umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, działalność gospodarcza.

Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

  • koszty uzyskania przychodów 20% – zasady naliczania,
  • koszty uzyskania przychodów 50% – warunki zastosowania,
  • zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
  • opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
  • zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
  • świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Omówienie Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego:

  • zakres i sposób stosowania przepisów prawa podatkowego (50% KUP),
  • nieukończona postać utworu a stosowanie 50% KUP,
  • pracownik-twórca a przypadki zastosowania 50% KUP,
  • obowiązki płatnika podatku dochodowego w związku z wypłatą honorarium,
  • sytuacje, w których brak jest możliwości zastosowania 50% KUP,
  • ulga dla młodych i prawo do zastosowania 50% KUP,
  • zasady ustalania wysokości honorarium – warunki stosowania 50% KUP,
  • wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego jako wynik inwencji twórczej,
  • dokumentowanie wysokości honorarium dla zastosowania 50% KUP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Stosowanie umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2021 roku w ujęciu księgowo-prawnym (szkolenie online)

Online, 30.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi