Termin szkolenia gwarantowany
24-25.02.2021
Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów – umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości. Celem szkolenia jest także rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: przestrzegać zasad reprezentacji przy zawieraniu umów ze wspólnotami, współwłaścicielami, spółkami prawa handlowego…, tak aby nie okazały się one nieważne, oceniać treść pełnomocnictwa (praca z dokumentem), zawierać umowy z prokurentami i oceniać rodzaje prokury, analizować odpis z KRS w kontekście zasad reprezentacji, tworzyć procedury zmierzające do zapewnienia wysokich standardów obsługi klientów.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawierają umowy o dostawę mediów z kontrahentami, a które pracują w branżach: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.02.2021 (Środa)

Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi:

  • zarząd a zarządca,
  • co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa,
  • kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. ,
  • kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele,
  • pojęcie lokalu.

Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami:

  • jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej,
  • analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.

Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi:

  • zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować,
  • czy można kserować dowody osobiste?
  • czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
  • problematyka odbierania numeru pesel i NIP,
  • czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
  • problematyka odpowiedzialności małżonków za długi,
  • czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
  • zasady zawierania umów z najemcami,
  • czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?

Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami:

  • osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników,
  • analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).

Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami:

  • rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem),
  • szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa,
  • kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego?
  • kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

Zasady podpisywania umów przez prokurentów:

  • co to jest prokura, rodzaje prokury,
  • czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe:

  • problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.

Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy:

  • jak długo aktualny jest odpis z KRS?
  • kiedy wpis do KRS jest dokonany?
  • czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?

Umowa jako element wizerunku firmy.

Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).

Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.

Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.

Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

25.02.2021 (Czwartek)

Pojęcie umów w obrocie gospodarczym.

Pojęcie przedsiębiorcy i rodzaje przedsiębiorców:

  • zasady ich oznaczania w umowach.

Miejsce rejestracji przedsiębiorców. Odpis z właściwego rejestru jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.

Czy umowę zawieramy ze spółką cywilną czy też ze wspólnikami spółki cywilnej?

Pojęcie obrotu konsumenckiego i konsumenta.

Co to są niedozwolone klauzule umowne?

Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w branży wodociągowej i energetycznej.

Jakie są sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.

Zasady aneksowania umów (praca z dokumentem).

Umowy w branży dostawców mediów a RODO.

Kiedy można zmieniać treść umowy bez zgody drugiej strony?

Co to są ogólne warunki umów i regulaminy? Kiedy i jak można je stosować?

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego:

  • kary umowne,
  • zaliczka,
  • zadatek.

Data i miejsce zawarcia umowy.

Omówienie odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji:

  • praca z dokumentem.

Problem aktualności odpisów z KRS.

Problem podpisania umowy przez osobę niebędącą już reprezentantem spółki, ale nadal wpisaną do KRS.

Jak długo aktualny jest odpis z KRS?

Pełnomocnictwo:

  • praca z dokumentem.

Prokura:

  • co to jest prokura,
  • rodzaje prokury.

Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera?

Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy umowa podpisana niezgodnie z zasadami reprezentacji jest zawsze nieważna?

Kiedy następuje spełnienie świadczenia pieniężnego (moment wyjścia środków pieniężnych z konta czy moment wpływu na konto). Obciążenie rachunku, a uznanie rachunku.

Podstawowe elementy umowy:

  • praca z dokumentem,
  • analiza źle napisanej umowy.

Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

Problematyka zarachowania wpłat.

Który z adresów należy wpisywać do umów z osobami fizycznymi adres dla doręczeń, adres zamieszkania czy adres zameldowania?

Umowa jako element wizerunku firmy.

Kultura zawierania umowy.

Zasady redagowania umowy.

Firmowy savoir vivre przy zawieraniu umów.

Rozwiązywanie kazusów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-02-2021)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej

Online, 24.02.2021 - 25.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi