Termin szkolenia gwarantowany
02.07.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Zlecenie jest niezmiernie często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych, jak i często do bardzo rozbudowanych usług.  Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody umów, która daje możliwość uregulowania w umowie wielu ważnych kwestii, o których jednak przepisy milczą, jak też doprecyzowania i zmiany wielu zapisów bezpośrednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookreślenia zobowiązania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych świadczeń, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym są zapisy dotyczące wynagrodzenia – jego wysokości, sposobów ustalania, terminów i sposobu płatności, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usług.

Na szkoleniu przedstawiona zostanie „krok po kroku” konstrukcja umowy zlecenia, przykładowe zapisy dotyczące poszczególnych elementów treści umowy. Przede wszystkim opierać się będziemy na przykładach zapisów z omówieniem skutków poszczególnych rozwiązań, wzorach umów.

string(0) ""
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.07.2020 (Czwartek)

Umowa zlecenia:

  • istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu.

Strony umowy:

  • określenie stron, ale zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej).

Okres, na jaki umowa jest zawarta.

Zobowiązanie główne zleceniobiorcy:

  • charakterystyka usług objętych umową,
  • wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę,
  • procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy – odniesienie w umowie

Kwestie obowiązków z zakresu BHP:

  • zleceniodawca i zleceniobiorca,
  • rozłożenie kosztów z tym związanych na strony,
  • nadzór ze strony zleceniodawcy.

Dalsze zapisy dot. wzajemnych zobowiązań:

  • np. kwestia wolnego przy dłuższych zleceniach, korzystanie z zaplecza socjalnego zleceniodawcy.

Prawa autorskie w umowie.

Zlecenie a dzieło.

Wynagrodzenie:

  • różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia,
  • terminy płatności,
  • zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę,
  • kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług,
  • zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.

Kary umowne:

  • zabezpieczenie interesów zamawiającego,
  • przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych.

Zakaz konkurencji , obowiązek zachowania tajemnicy.

Zakończenie umowy, wypowiedzenie.

Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia.

Właściwość miejscowa sądu.

Załączniki do umowy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte