Termin szkolenia gwarantowany
07.04.2020

Wtorek

10:00-15:00
Internet
499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad wykonywaniu budżetu i planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych oraz prawidłowego stosowania w roku 2020 mechanizmu podzielonej płatności (split payment), szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 dokumentowanych fakturami VAT z obowiązkowym dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych, objętych centralizacją rozliczeń w VAT, które należy wdrożyć w zakresie planowania i wykonywania budżetu, realizowania planu dochodów i wydatków budżetowych na kontach bankowych i kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT oraz ich ujęcia w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2020 i za rok 2019.

Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie problematyka tzw. „białej listy VAT” wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu przez jednostkę lub zakład budżetowy w roku 2020 przed i po 1 kwietnia 2020 roku w świetle nadchodzących zmian przepisów podatkowych, a także w przypadku wstrzymania płatności omówione zostaną konsekwencje związane z niedotrzymaniem terminu płatności.

Omówione zostaną również zasady składania zawiadomienia ZAW-NR, nowe przepisy w zakresie kas fiskalnych on-line, a także zasady generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – indywidualny rachunek podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

Uczestnik otrzyma materiały przed szkoleniem!

Metodyka
 • case studies
 • dyskusje
 • kazusy
 • praca na własnych komputerach
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

07.04.2020 (Wtorek)

Zasady wykonywania budżetu i planu finansowego oraz nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020.

VAT w państwowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych:

  • uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.

Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym:

  • problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach:

  • problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego.

Generator mikrorachunku podatkowego:

 • co to jest i zakres jego zastosowania w roku 2019 i w roku 2020.

Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa:

 • objaśnienie podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.

Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe:

  • wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa.

Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT:

  • wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu.

Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek a zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020:

  • problem środków zgromadzonych na koncie VAT z tytułu realizacji dochodów budżetowych przelewanych przez bank z konta VAT przy dokonywaniu wydatków budżetowych oraz problem środków z tytułu zwrotów wydatków ujętych przez bank na koncie VAT.

Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.

Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i nowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych:

  • fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.

„Biała lista” VAT w roku 2020:

  • zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu a wstrzymanie płatności i niedotrzymanie terminu płatności, konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 Wykaz podatników VAT:

  • zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT.

Zasady składania i wzór zawiadomienia ZAW-NR – wyjaśnienie jakich rachunków nie ma i nie będzie w wykazie i co robić z płatnością na rachunek nieujęty w wykazie.

Projektowany zakres zmian przepisów podatkowych (druk sejmowy 207) i wydłużenie terminu składania zawiadomienia ZAW-NR z 3 do 7 dni:

  • ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw i jej charakterystyka.

Zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu gotowych środków trwałych oraz ich ulepszeń i remontów po 1 stycznia 2020 roku.

Nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczne ewidencje VAT oraz termin ich wdrożenia w roku 2020:

  •  zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe matryce stawek VAT obowiązujące w roku 2020 zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT:

  • charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.

Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w roku 2020.

Kasy fiskalne on-line i centralny rejestr kas:

 • Centralne Repozytorium Kas.

Zakres zastosowania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30.06.2020 i 31.12.2020 a kasy w formie oprogramowania (kasy wirtualne) jako nadchodząca przyszłość kas fiskalnych.

Zasady prezentacji danych budżetowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań w roku 2020:

  • typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów i należności budżetowych w kwotach netto oraz zaangażowania, zobowiązań i wydatków budżetowych w kwotach brutto ale bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków).

Polityka rachunkowości na rok 2020 i zakres zastosowania art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT w roku 2020.

Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT

  • czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 

Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.

W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:

  • komputera/laptopa z systemem Windows,
  • komputerów MAC (Apple).
  • tabletu/smartphona.

Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01/04/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01/04/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01/04/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

VAT i budżet 2020 – zasady dokonywania wydatków budżetowych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz białej listy VAT przed i po 1 kwietnia 2020, przypadki dotyczące podmiotów nieujętych w wykazie, zasady składania zawiadomienia „ZAW-NR” przez jednostki budżetowe (szkolenie online)

Internet, 07.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi