Termin szkolenia gwarantowany
23.05.2023

Wtorek

Online
od 530 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie listy czynności, która nakłada nowy obowiązek m .in: do zmiany będą wszystkie zarządzenia centralizacyjne, zasady wystawiania i obiegu faktur VAT, zasady wystawiania i ich ewidencjonowania. Omówimy fakturę ustrukturyzowaną KSeF oraz dokumentację wewnętrzna KSeF_nadanie, KSeF _uprawnienie, KSeF_upoważnienie.

Uczestnicy poznają zasady odliczeń VAT wg alternatywnych metod prewskaźnika w tym pozaustawowe metody rozliczania VAT od inwestycji nieruchomych oraz pozostałych nabyć towarów i usług, w tym ruchomych środków trwałych oraz JPK_VAT po zmianach od 1 stycznia 2023 r.; Nowe kody i oznaczenia i jakie zmiany w zakresie podatku VAT wprowadzi pakiet SLIM VAT3 od 1.07.2023?

Omówione zostaną dotacje do azbestu, paneli fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie są opodatkowane VAT – Wyrok TSUE z 30.03.2023 r., opinia Rzecznika Generalnego TSUE – wniosek: wszystkie Gminy w Polsce źle rozliczały VAT od dotacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i CUW-ów oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

Prowadzący
dr Michał Szczypiór

trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.05.2023 (Wtorek)

Faktury ustrukturyzowane KSeF oraz dokumentacja wewnętrzna KSeF_nadanie, KSeF _uprawnienie, KSeF_upoważnienie. Lista czynności przed wprowadzeniem nowego obowiązku jest bardzo obszerna: do zmiany będą wszystkie zarządzenia centralizacyjne, zasady wystawiania i obiegu faktur VAT, zasady wystawiania i ich ewidencjonowania.

O czym trzeba wiedzieć i jak zaplanować działania związane z KSeF:

  • rozporządzenie wykonawcze do KSEF
  • czy JST ma wpływ na rodzaj faktur VAT wystawianych od 1 stycznia 2023r. przez kontrahenta?
  • czy sprzeciw JST co do otrzymywania faktur ustrukturyzowanych jest wiążący dla kontrahenta JST?
  • co może zrobić kontrahent JST z fakturą ustrukturyzowaną, jeśli JST nie chce takich otrzymywać?
  • dlaczego mimo sprzeciwu JST kontrahent JST może wprowadzić oprócz faktury papierowej do obrotu również ustrukturyzowaną do portalu?
  • likwidacja oznaczeń na fakturach korygujących, duplikatach jako fakultatywne rozwiązanie ustawowe,
  • brak wymogu uzasadnienia przyczyn wystawienia faktury korygującej,
  • „Korekta” lub „faktura korygująca” likwidacja wymogu podawania skrótu „korekta”,
  • wystawianie faktur do 60 dni przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi. Istotna zmiana dla JST,
  • zmienione zasady korygowania VAT,
  • całkowita likwidacja warunku potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • dokumentacja warunków korekty, jak ją tworzyć i czy zawsze trzeba ją mieć w JST?
  • Jakie korzyści w przedmiocie tworzenia dokumentacji warunków korekty dają faktury ustrukturyzowane?
  • czy faktury ustrukturyzowane mają wpływ na dokumentację warunków korekty?

Dotacje poza systemem VAT – omówienie wyroku TSUE z 30.03.2023 r.

  • stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w dwóch polskich sprawach – wynik końcowy meczu Gminy kontra MF- 2: 0 dla Gmin, dotacje nie są opodatkowane VAT,
  • wadliwe rozliczanie podatku VAT od dotacji w projektach realizowanych przez Gminy i Powiaty,
  • jak skorygować rozliczenia podatkowe, czy tylko VAT należny a co z VAT naliczonym?
  • jaką przyjąć strategię działania: kwoty do zwrotu różnicy, do stwierdzenia nadpłaty, do rozliczenia w okresie późniejszym, kompensata?
  • zróżnicowana sytuacja prawna gmin: tych z interpretacjami (wadliwymi) Dyrektora KIS i tych Gmin bez interpretacji indywidualnych.

Alternatywne metody rozliczania VAT:

  • pozaustawowe metody rozliczania VAT od inwestycji nieruchomych oraz pozostałych nabyć towarów i usług, w tym ruchomych środków trwałych.
  • finansowanie inwestycji samorządowych w ramach Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego – Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych a podwójne finansowanie VAT/ Polski Ład Podatkowy.
  • VAT jako koszt kwalifikowany w promesach BGK – czy występuje?
  • czy brak zapisów w promesach BGK problematyki VAT jako kosztu kwalifikowanego może uzasadniać przyjęcie poglądu o jego braku? Czy to aby nie pułapka zastawiona na JST?
  • a może zamiast VAT jako kosztu kwalifikowanego, mamy art. 29a „otrzymanie dotacji, subwencji lub innej o podobnym cenotwórczym charakterze”?
  • wkład własny w projektach w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych a odliczanie VAT od wkładu, całości projektu. Dlaczego wiele Gmin rezygnuje z finansowania w ramach PłP? gdzie kryją się zatem pułapki?

JPK_VAT po zmianach od 1 stycznia 2023 r.; Nowe kody i oznaczenia.

SLIM VAT 3 – Zmiany w podatku VAT od 1.7.2023:

  • zmiana zasad wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych,
  • elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych po zmianach od 1 kwietnia 2023r.
  • WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej
  • kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków.
  • zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus.
  • obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji.
  • zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach.
  • zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.
  • inne planowane zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.

Grupy VAT w samorządzie terytorialnym jako quasi poszerzenie centralizacji VAT od 1.01.2023 r. Nowe zadania, nowe wyzwania, czy trzeba i czy warto tworzyć grupę lub grupy VAT w JST? Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupach od Grupy VAT?

  • grupa VAT idea funkcjonowania w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE,
  • grupa VAT a Podatkowa Grupa Kapitałowa w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • kto jest sprzedawcą w JST w ramach grupy VAT?
  • kto nabywa towary/usługi w grupie VAT w JST,
  • likwidacja faktur sprzedażowych wewnątrz grupy VAT w JST,
  • uproszczone zasady rozliczeń VAT- noty zamiast faktur VAT,
  • czynności niepodlegające VAT w grupie VAT a prewskaźnik członków grupy VAT,
  • umowa o utworzenie grupy VAT,
   • co zawiera umowa?
   • kto może zawrzeć umowę?
   • czy można zmienić zakres podmiotowy grupy?
   • czy grupę może opuścić członek grupy VAT w JST?
   • kto jest zarejestrowany do VAT w ramach grupy VAT?
   • kto wpłaca VAT do Skarbu Państwa, grupa VAT czy poszczególni członkowie grupy?
   • nadwyżki VAT, kto otrzymuje zwrot: lider czy członkowie grupy?
  • plusy i minusy utworzenia Grupy VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 430 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte