Termin szkolenia gwarantowany
09.05.2023

Wtorek

Online
od 530 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie orzecznia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Najpierw Rzecznik generalna TSUE Jaculine Kokott ogłosiła swoją opinie w dwóch sprawach polskich Gmin, Gminy L i Miasta C. w zakresie konieczności opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych przez JST dotacji. Rzecznik Generalna opowiedziała się za stanowiskiem, zgodnie z którym, dotacje do szeroko pojmowanego OZE i usuwania azbestu nie są -wbrew temu co twierdził i twierdzi polski fiskus- opodatkowane podatkiem VAT.

Przypomnieć należy, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie „od zawsze” stał na stanowisku, że otrzymywane przez JST dotacje do finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, paneli fotowoltaicznych, usuwania azbestu są opodatkowane VAT. W konsekwencji powyższego wadliwego stanowiska większość (prawie wszystkie) Gminy w Polsce niesłusznie odprowadzały podatek VAT od otrzymywanych dotacji, skromnie odliczając (prewskaźnikiem) podatek VAT naliczony. W praktyce zatem, większość polskich gmin niesłusznie odprowadziła gigantyczne kwoty podatku VAT należnego, zaspakajając się niewielkimi odliczeniami.

Stanowisko Rzecznika Generalnego było jasne i oczywiste. Realizowane projekty ekologiczne i itp. przez samorząd z udziałem środków kwalifikowanych jako dotacje, nie czynią z gminy podatnika podatku VAT, to nie działalność gospodarcza a działalność statutowa.

W dniu 30 marca 2023r. wreszcie doczekaliśmy się ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE. TSUE wydał dwa orzeczenia w sprawie polskich Gmin.

Orzeczenia wskazujące, że:

Nie jest działalnością gospodarczą gminy finansowanie, prefinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych, solarów, usuwania azbestu, przydomowych oczyszczalni ścieków, zatem:

  • otrzymane na ten cel przez gminę dotacje nie powinny były być opodatkowane VAT,
  • wpłaty mieszkańców na udział w projekcie nie mogą być opodatkowane VAT,
  • gmina nie uzyskuje stałego dochodu z udziału w OZE co wyłącza ją z kategorii przedsiębiorcy- podatnika VAT.

W tej sytuacji gminy mogą: wstecznie skorygować za nieprzedawnione okresy podatek VAT, jednocześnie rezygnując z dokonanych odliczeń podatku VAT.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest  do Skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i  CUW-ów oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

Prowadzący
dr Michał Szczypiór

trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.05.2023 (Wtorek)

Część I. Dotacje w Dyrektywie Rady 2006/112/WE:

  • definicja dotacji cenotwórczej,
  • które otrzymywane dotacje wedle Dyrektywy Rady „112” podlegają opodatkowaniu VAT,
  • wyłączenia z opodatkowania dotacji w Dyrektywie Rady „112”.

Część II. Dotacje w ustawie o podatku od towarów i usług z (VAT):

  • które otrzymywane dotacje (subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze) podlegają opodatkowaniu VAT,
  • wyłączenia z opodatkowania dotacji w VAT.

Część III. Dotacje w VAT dla JST po orzeczeniach TSUE z 30 marca 2023 r.:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków:
    • jak traktować wpłaty mieszkańców?
    • jak dokumentować wpłaty mieszkańców
  • usuwanie azbestu:
   • jak prawidłowo klasyfikować w/w czynności?
   • jak traktować wpłaty mieszkańców?
   • co z dodatkowymi kosztami pomocniczymi?
  • finansowanie ogniw fotowoltaicznych i solarów:
   • jak prawidłowo klasyfikować w/w czynności?
   • czy wpłaty mieszkańców są opodatkowane VAT, jeśli tak to w jakiej stawce VAT?
   • faktura czy nota na wpłaty mieszkańców?
   • przegląd interpretacji podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
   • przegląd orzecznictwa sądowoadministracyjnego dotyczącego problematyki opodatkowania VAT dotacji do ogniw fotowoltaicznych oraz solarów,
   • postanowienie NSA z 26 listopada 2020r.
  • wymiana systemów ogrzewania na spełniające normy ECO:
   • co z wpłatą mieszkańców? Z VAT czy bez?
   • co z dotacjami z WFOŚiGW? Lub NFOŚ?
   • prefinansowanie VAT.
  • uzyskanie i wypłata finansowania przewoźnikom do nierentownych linii oraz powierzenie zadań publicznych sp z o.o (własnym).
   • czy tego rodzaju dotacje podlegają VAT?
   • jaka stawka VAT od otrzymanej dotacji do nierentownych linii przewozowych?
   • jakim dokumentem wykazywać i rozliczać tego rodzaju dotacje?
   • rekompensaty wypłacane sp z o.o za realizację zadań publicznych. Przegląd orzecznictwa WSA oraz NSA. Nowa linia orzecznicza.
  • projekt „zdalna szkoła” i VAT jako koszt kwalifikowany w kontekście ustaleń NIK, co dalej z prewskaźnikiem?
   • problematyka VAT jako kosztu kwalifikowanego- co podlega sfinansowaniu w projekcie,
   • kontrole centralizacji VAT i problematyka prewskaźnika do 2% w kontekście złożonych uprzednio przez JST oświadczeń o kwalifikowalności VAT,
   • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 grudnia 2020r. 0113-KDITP1-2.4012.696.2020.1.AM i jej wpływ na kwalifikowalność VAT w projektach zewnętrznych.

Część IV. Faktury i podstawa opodatkowania przy dotacjach cenotwórczych.

  • zasady ustalania podstawy opodatkowania w VAT,
  • wpłaty mieszkańców za udział w projektach. Zasady opodatkowania VAT (netto, brutto),
  • faktury w VAT wraz z elementami,
  • faktury lub inne dokumenty wystawiane w związku z otrzymaniem dotacji przez JST,
  • jak JST winno prawidłowo wykazać w nowym JPK_VAT dotacje, z jakimi kodami (GTU) , ewentualnie innymi oznaczeniami literowymi
  • praktyka JST w rozliczaniu dotacji:
   • stanowisko fiskusa,
   • stanowisko WSA/NSA,
   • uwagi końcowe.

Część V. Wybrane orzecznictwo WSA/NSA w przedmiocie dotacji zakupowych a cenotwórczych wraz z uzasadnieniem.

  • NSA I FSK 74/18 z 20 czerwca 2020 r.
  • NSA I FSK 412/18 z 11 sierpnia 2020 r.
  • WSA w Kielcach z 24 stycznia 2019 r., I SA/Ke 474/18
  • NSA I FSK 1072/17 z 27 sierpnia 2019 r.
  • NSA I FSK 1366/17 z 22 lipca 2020 r.

 Część VI. Spółki gminne i ich status w podatku VAT:

  • dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych,
  • konsekwentne stanowisko organów podatkowych,
  • co z fakturami i VAT wykazanym na fakturach sprzedażowych spółek gminnych na rzecz gminy?
  • co z odliczaniem podatku VAT?

Część VII. Stanowisko końcowe TSUE w przedmiocie VAT od dotacji.

  • stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w sprawach C-612/21 i C-616/21,
  • wyłączenie dotacji OZE z zakresu podatku VAT, jakie niesie ze sobą skutki:
   • pozytywne dla JST,
   • negatywne dla JST.
  • jak orzeczenie TSUE wpłynie na wnioski składane na przyszłość przez JST?
  • co z projektami wadliwe rozliczonymi do tyłu?
  • co z gminami, które opodatkowywały dotacje, bo tak sugerował Dyrektor KIS?
  • co z gminami, które nie miały interpretacji podatkowych, ale rozliczały VAT od dotacji?
  • czy można skorygować wstecznie „sam VAT” należny?
  • czy po korekcie VAT należnego „wstecz” może dojść do powstania zaległości?

Część VIII. Wpływ orzeczenia TSUE na Rządowy Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu Podatkowego.

  • czy orzeczenie TSUE ma i może mieć wpływ na inwestycje JST prowadzone w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych?
  • gdzie jest ukryty rzeczywisty problem związany z podatkiem VAT w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych?
  • Ministerstwo Finansów (i Dyrektor KIS) wyjaśnili problematykę VAT jako kosztu kwalifikowanego, a dlaczego zatem gminy rezygnują z finansowania?
  • VAT jako koszt kwalifikowany -problem wyjaśniony a „dotacje, subwencje lub inne dopłaty o cenotwórczym charakterze”?
  • czy rozstrzygnięcie TSUE z 30 marca 2023r. może być „rozciągnięte” na Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, czym jest dla celów VAT zatem finansowanie z BGK? A może jednak trzeba VAT oddać (przewidzieć jako wkład własny)?.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 430 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-05-2023)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte