Termin szkolenia gwarantowany
14-15.10.2021
Online
od 999 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej,
w szczególności w departamentach, wydziałach i referatach finansowo-księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Prowadzący
Ekspert z zakresu finansów publicznych

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.10.2021 (Czwartek)

Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:

  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych,
  • system służący ochronie danych i ich zbiorów,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.

Dyscyplina finansów publicznych:

  • określenie zadań oraz kwot w odniesieniu do których powstaje obowiązek wynikający z mocy ustawy o finansach publicznych,
  • obowiązek umieszczania tablicy informacyjnej, plakatu informacyjnego przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  • obowiązek zamieszczenia stosownej informacji na swojej stronie internetowej,
  • proponowany rejestr.

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych od 25.06.2021.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne,
  • kompensata należności.

Opis faktur za roboty remontowe.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

  • jakie pieczątki do nowej Ustawy PZP – najczęściej popełniane błędy.

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

15.10.2021 (Piątek)

Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

Ewidencja zapasów materiałów:

  • data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
  • rozchód z magazynu materiałów.

Wybrane elementy inwentaryzacji:

  • odpowiedzialność kierownika jednostki,
  • wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
  • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • teren strzeżony – ujęcie w instrukcji inwentaryzacyjnej,
  • wzory protokołów w zakresie aktywów i pasywów,
  • potwierdzenie sald a KSR.

Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422,  § 427, § 430:

  • dekretowanie operacji księgowych,
  • obowiązek zmiany w ZPK – odrębna ewidencja.

Fundusz COVID a obowiązek prawidłowego rozliczenia i opisu merytorycznego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-10-2021)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte