13-14.05.2021
Online
od 899 PLN
Cel

Celem spotkania warsztatowego jest praktyczne omówienie elementów rachunkowości budżetowej, m.in.: polityki rachunkowości, dyscypliny finansów publicznych, opisów faktur, elementów kontroli, delegacji służbowych, inwentaryzacji czy klasyfikacji budżetowej.

Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Grupą docelową szkolenia są główni księgowi oraz pracownicy pionu finansów w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Kolejny termin szkolenia
15.02.2021 Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji Online Danuta Kaźmierczak Rekrutacja w toku

Dzień 1

13.05.2021 (Czwartek)

Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:

  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
   • zakładowego planu kont,
   • wykazu ksiąg rachunkowych,
   • opisu systemu przetwarzania danych,
  • system służący ochronie danych i ich zbiorów,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.

Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

Dyscyplina finansów publicznych.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne,
  • kompensata należności.

Opis faktur za roboty remontowe.

Opis faktur unijnych.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

14.05.2021 (Piątek)

Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

Procedury dotyczące podróży służbowych – wzór.

Ewidencja zapasów materiałów:

  • data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
  • rozchód z magazynu materiałów,
  • odpowiedzialność magazyniera.

Wybrane elementy inwentaryzacji:

  • odpowiedzialność kierownika jednostki,
  • wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
  • instrukcja inwentaryzacyjna – wzór,
  • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • teren strzeżony – ujęcie w  instrukcji inwentaryzacyjnej,
  • oświadczenia składane przez osoby materialnie odpowiedzialne,
  • potwierdzenie sald,
  • protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja majątku użyczenia.

Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422,  § 427, § 430.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-05-2021)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

	string(6) "before"
	string(10) "10-05-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji

Online, 13.05.2021 - 14.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 899,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 899,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi