23-25.08.2023
Kazimierz Dolny/Online
od 1099 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki.

Jako uczestnik upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych (szczególnie po zmianach) i z operacji finansowych. Dowiesz się, które sytuacje w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
 
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.08.2023 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

24.08.2023 (Czwartek)

Trener

Agnieszka Drożdżal

Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności krótko i długoterminowe, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.

Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:

  • umorzenie należności,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie zaległości na raty.

Odsetki od należności.

Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

Odpisy aktualizujące należności.

Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

  • odsetki 090, 091, 092,
  • różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
  • związanych z majątkiem 077, 078, 087,
  • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
  • kary 057 i 058.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady. Zaangażowanie.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.

Wydatki niewygasające.

Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

  • materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419, a 304
  • usług 430,
  • świadczeń 311, a 302,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między jst 433,
  • energii 426,
  • usług zdrowotnych 428,
  • szkoleń 455, 470, a 430,
  • inwestycji 605 a 606, również wydatków w ramach inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 637 czy RFIL 610.

Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Dzień 3

25.08.2023 (Piątek)

Trener

Ewa Kozakiewicz

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości:

  • obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
  • elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową:

  • opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji,
  • opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.

Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Istota zaangażowania wydatków.

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Platforma Elektronicznych Faktur (PEF) – obowiązek posiadania konta przez jednostki.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 23-25.08.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 23-25.08.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 24-25.08.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 24-25.08.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Pakiet 6:
udział w szkoleniu online, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztaty z rachunkowości budżetowej JSFP

Kazimierz Dolny/Online, 23.08.2023 - 25.08.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi