Termin szkolenia gwarantowany
23.10.2018

Wtorek

Warszawa
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.
Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie nowych zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Czas trwania
10:00-16:00
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Na szkoleniu mile widziane osoby zainteresowane tematyką postępowania egzekucyjnego – zadań i uprawnień wierzyciela należności pieniężnych.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.10.2018 (Wtorek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Wymiar opłaty za szkolenie:

 • zasady ogólne postępowania administracyjnego,
 • strona postępowania,
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 • postępowanie dowodowe,
 • protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej,
 • zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji,
 • decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji,
 • metryka sprawy administracyjnej.

Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole:

 • wniosek o ulgę w spłacie,
 • postępowanie dowodowe w sprawie ulgi,
 • decyzja administracyjna w sprawie ulgi–podstawa prawna i elementy takiej decyzji,
 • metryka sprawy administracyjnej.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”:

 • egzekucja „miękka”,
 • ewidencja działań w egzekucji miękkiej,
 • kwota bagatelna,
 • obowiązki wierzyciela przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
 • obowiązki wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Wszystko o upomnieniu:

 • istota upomnienia,
 • znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • elementy upomnienia,
 • podpis w upomnieniu,
 • doręczenie upomnienia pełnomocnikowi,
 • „pojemność” upomnienia,
 • upoważnienie do podpisu upomnienia–wymóg czy konieczność,
 • obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia,
 • ulgi w spłacie kosztów upomnienia–procedura w zakresie ulg,
 • przedawnienia w upomnieniu–doręczenia, windykacja kosztów,
 • koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Upoważnienie:

 • upoważnienia z ustaw ustrojowych,
 • upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej,
 • upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

Rejestr Należności Publicznoprawnych:

 • pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych,
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST,
 • dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
 • zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
 • sprzeciw jako środek prawny,
 • wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne,
 • wpis do rejestru należności publicznoprawnych a postępowanie egzekucyjne,
 • postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu,
 • forma postępowania o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • tytułu wykonawczy,
 • rodzaje tytułu wykonawczego,
 • dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego/umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Korelacja wykonywania zadań w zakresie wymiaru, poboru i windykacji opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego a obowiązek przestrzegania art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Lokalizacja

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "16-10-2018"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe w roku szkolnym 2018/2019 - od wniosku przez decyzję do tytułu wykonawczego

Warszawa, 23.10.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi