Termin szkolenia gwarantowany
09.12.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celami szkolenia są zapoznanie uczestników z ostatnimi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, zaprezentowanie najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań dotyczących przenoszenia pracowników samorządowych do innych prac w związku z pandemią oraz realizacji pracy zdalnej i jej skutków dla wynagradzania.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek i zakładów budżetowych.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.12.2020 (Środa)

Źródła prawa pracy w zakresie wynagradzania dotyczące pracowników administracji samorządowej:

  • zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
  • przepisy szczególne – ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
  • przepisy zakładowe w jednostkach – regulaminy wynagradzania,
  • ustalanie płac pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w samorządzie i w jednostkach samorządowych,
  • regulacje prawne dotyczące płac pracowników samorządowych w okresie epidemii.

Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • obligatoryjne dodatki płacowe: stażowy i funkcyjny,
  • dodatki fakultatywne: specjalny i inne dodatki,
  • premie i nagrody.

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy:

  • podstawy wymiaru,
  • zastosowanie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy – nagrody jubileuszowe i odprawy:

  • sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym,
  • ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw.

Zasady ograniczania wysokości odpraw według przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ustawy COVID-19).

Wynagradzanie w sytuacji powierzenia pracy zdalnej.

Praca zdalna a zwolnienie od pracy z powodu choroby lub kwarantanny.

Świadczenia chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie i izolacji.

Możliwość powierzenia pracy zdalnej w sytuacji kwarantanny:

  • pracownicy jednostek pomocy społecznej,
  • pozostali pracownicy (zmiany w przepisach ustawy COVID-19).

Przeniesienie do innej pracy na czas epidemii i skutki płacowe.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania.

Zasady wynagradzania za nadgodziny dla pracowników samorządowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, jednostek i zakładów budżetowych w okresie pandemii COVID-19 (szkolenie online)

Online, 09.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi