Termin szkolenia gwarantowany
20.01.2023

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury ksiąg  rachunkowych. Uczestnicy poznają czynności ewidencyjno-rozliczeniowych oraz poszczególne części sprawozdania finansowego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8.30 do 14.30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi, oraz pracownicy  Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.01.2023 (Piątek)

Na czym polega zamknięcie ksiąg rachunkowych, tj. organizacja prac związanych z ich zamknięciem:

  • podstawy prawne majce wpływ na zamknięcia roku,
  • nadrzędne zasady rachunkowości,
  • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.

Długotrwały proces inwentaryzacji w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok:

  • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
  • potwierdzenie salda w świetle KRS a praktyczne czynności,
  • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy a zasada memoriału, rozwiązanie problemów w ewidencji oraz zapisy, które należy zastosować w „Polityce rachunkowości”-praktyczne przykłady,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald, formalna weryfikacja ich poprawności i kompletności zapisów księgowych,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • czy należy dokonać przeszacowania wartości środków trwałych, w związku ze wzrostem inflacji?
  • zastosowanie konta 300 – „Rozliczenie zakupu”, Czy konto 300 należy ująć w sprawozdaniu budżetowym RB-28, Rb-28S jako zobowiązanie?
  • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań, wyjaśnienie ujemnych stanów na kontach na kontach rozrachunkowych po „niewłaściwej stronie”. A więc kredytowych dla należności i debetowych dla zobowiązań,
  • wzory protokołów.

Inwestycje budowlane:

  • ewidencja księgowa na koncie 080,
  • inwentaryzacja konta 080 a protokół z weryfikacji,
  • zawieranie umów wieloletnich na roboty budowlane a zapewnienie finansowania.

Poszczególnych części sprawozdania finansowego (wzory):

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  • informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte