Termin szkolenia gwarantowany
25.11.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi, oraz pracownicy pionu finansów jednostek Straży Pożarnych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.11.2022 (Piątek)

Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawy prawne mające wpływ na zamknięcia roku,
  • nadrzędne zasady rachunkowości,
  • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok:

  • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
  • potwierdzenie salda,
  • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy a zasada memoriału,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • rozliczenie dotacji,
  • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” a realizacja w 2022 roku przez Straże Pożarne:

  • ewidencja pozabilansowa a wprowadzenie zmian do zakładowego planu kont,
  • zapisy w księgach rachunkowych a ewidencja pozabilansowa,
  • rozliczenie poszczególnych przedsięwzięć,
  • zwrot niewykorzystanych środków.

Program Modernizacji a inwestycje budowlane:

  • ewidencja księgowa na koncie 080,
  • inwentaryzacja konta 080 a protokół z weryfikacji,
  • zawieranie umów wieloletnich na roboty budowlane a zapewnienie finansowania
  • rozliczenie przedsięwzięcia dot. Inwestycji budowlanych.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki
  •  informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte