Termin szkolenia gwarantowany
07.03.2019

Czwartek

Warszawa
od PLN
Cel

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do przygotowania zamknięcia roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia omówione będą najnowsze zmiany w przepisach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej. Szkolenie poszerzy i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie.

NULL
Czas trwania
10:00-16:00
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy m. in.: skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie sprawozdania z zamknięcia roku.

Prowadzący
Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli oraz jako główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.03.2019 (Czwartek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok:

 • harmonogram czynności,
 • podział zadań i odpowiedzialność.

Inwentaryzacja za 2018 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”:

 • termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
 • termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
 • termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
 • inwentaryzacja kont pozabilansowych,
 • inwentaryzacja aktywów obcych,
 • dokumentowanie spisu z natury.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:

 • aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
 • wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
 • odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
 • wycena pozostałych aktywów i pasywów,
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

 • zasady sporządzania bilansu,
 • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

 • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 • sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”: 

 • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.

Podsumowanie: 

 • omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 • wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Warszawa, 07.03.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi