Termin szkolenia gwarantowany
24.01.2024

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.01.2024 (Środa)

Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

  • obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
  • elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024.

Koszty na przełomie roku 2023/2024 a zasada memoriału:

  • wykazanie realnych kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego,
  • kiedy należy sporządzić polecenie księgowania?
  • zastosowanie konta 300.

Jakie rodzaje uproszczeń należy stosować przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce?

Czynności ewidencyjno–rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:

  • weryfikacja dowodów księgowych,
  • rozliczenie dotacji,
  • rozliczenie zaliczek,
  • korekta odpisu na ZFŚS,
  • analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania,
  • uzgodnienia syntetyczno–analityczne.

Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych:

  • kiedy należy rozliczyć inwestycję?
  • weryfikacja konta 080 a sporządzenie protokołu na dzień 31.12.

Jak prawidłowo przeprowadzić Inwentaryzację w drodze weryfikacji?

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów,
  • Przebieg inwentaryzacji – wzory protokołów.

Wzory protokołów inwentaryzacji:

  • kasy,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024 – przykładowy harmonogram.

Kompletność i poprawność zapisów w księgach rachunkowych.

Przeksięgowania roczne.

Zamknięcie kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych i kont pozabilansowych.

Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

Sprawozdanie finansowe – omówienie podstawowych elementów:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • fundusz jednostki,
  • informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte