Termin szkolenia gwarantowany
11.01.2024

Czwartek

Online
od 649 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu w praktyczny sposób przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok w JST i ich jednostkach organizacyjnych.

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia operacji dotyczących zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Obszerny materiał wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami sprawozdań, zawiera wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami i załącznikami dla: bilansu JST, bilansu  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, rachunku wyników, zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.01.2024 (Czwartek)

Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.

Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:

  • aktualizacja należności budżetowych, zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne.

Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.

Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.

Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, WNiP, środki trwałe w budowie (inwestycje) po zmianach, problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.

Inwentaryzacja:

  • terminy i sposoby inwentaryzacji,
  • rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja, wzory) wybrane zagadnienia.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. wzory:

  • bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór,
  • bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład,
  • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji- przykład,
  • zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki – przykład,
  • informacja dodatkowa- przykład (zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory w excelu),
  • zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-01-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte