25.02.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Obszerny materiał (wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami  sprawozdań) został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż   zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu JST, Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki tabele) przykłady.

Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.02.2022 (Piątek)

Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego – rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy.

Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany),
  • aktualizacja należności budżetowych zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.

Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.

Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) po zmianach – problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.

Inwentaryzacja:

  • terminy i sposoby inwentaryzacji,
  • rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych,
  • dokumentacja – wzory.

Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości.

Bilans w jednostce samorządu terytorialnego:

  • zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • wypełniony wzór.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego:

  • wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości,
  • zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
  • wypełniony wzór – przykład.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji – przykład.

Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki – przykład.

Informacja dodatkowa – przykład (zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić – wzory w Excelu).

Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorial­nego po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkamiprzykład.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte