30.01.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok w przedstawionych powyżej jednostkach sektora finansów publicznych.

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Obszerny materiał (wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami sprawozdań), został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: bilansu JST, bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, rachunku wyników, zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) – przykłady.
Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne, a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.01.2023 (Poniedzialek)

Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego- Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy.

Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne ( zmiany),
  • aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.

Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.

Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.

Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.

Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory ).

Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór.

Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład.

Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji- przykład.

Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki- przykład.

Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory w excelu).

Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego – po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamknięcia roku 2022 w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Online, 30.01.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi