16.12.2021

Czwartek

Online
od 299 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości jednostki ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, w tym: konkretnych zapisów ewidencyjnych, najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, ciekawych, czasem trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy prowadzeniu rachunkowości ośrodków pomocy społecznej szczególnie po zmianach prawa, poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki, sprawdzisz czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach pomocy społecznej podległych JST, m.in. do ośrodków pomocy społecznej (OPS), regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.12.2021 (Czwartek)

Zamknięcie roku – przygotowanie procesu, w tym m.in.:

  • inwentaryzacja: spis z natury, uzgadnianie sald, weryfikacja – najważniejsze zasady, rozliczenie różnic, dokumentacja,
  • terminarz sporządzenia dokumentacji związanej z końcem roku.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w ośrodku pomocy społecznej:

  • rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:
   • należności alimentacyjne,
   • nadpłaty,
   • należności sporne,
   • przedawnienia,
   • udzielanie ulg – umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,
   • odpisy aktualizujące należności,
   • odsetki od należności po zmianach,
  • rozliczanie i ewidencja zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
  • ewidencja wpłat komorniczych,
  • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym czy wydatków remontowych,
  • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
  • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
  • rozrachunki,
  • ewidencja kosztów m.in. amortyzacji, świadczeń, egzekucji, naprawianych szkód,
  • rozliczenia międzyokresowe,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • wynik finansowy po zmianach,
  • fundusz jednostki,
  • wydatki niewygasające z końcem roku.

Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.:

  • zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym,
  • zmiany w sprawozdaniach finansowych,
  •  wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

Polityka rachunkowości jednostki – co do modyfikacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-12-2021)
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2021 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach pomocy społecznej

Online, 16.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi