Termin szkolenia gwarantowany
09.11.2020

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.11.2020 (Poniedzialek)

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH  KULTURY

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kontpo nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
   • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
   • błędów z lat poprzednich,
   • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – Tarcza 4.0 – czy oferowana pomoc przez ustawodawcę jest korzystna dla pracowników?

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
   • przychody i koszty działalności operacyjnej,
   • pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
   • przychody i koszty finansowe,
   • wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji-rekompensaty ( obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (w tym – zmiany od 1.01.2020 r.),
  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wyrobów gotowych, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach:

  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł – w tym: umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:

  • Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

II. WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy:

  • wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych:

  • zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0.

III. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak przygotować się do zamknięcia roku 2020 w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa w czasach COVID-19 (szkolenie online)

Online, 09.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi