Termin szkolenia gwarantowany
01.12.2020

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

01.12.2020 (Wtorek)

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kontpo nowelizacjach.

Ujęcie w  księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym:

  • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
  • błędów z lat poprzednich,
  • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.

Należności, zobowiązania oraz odsetki:

  • odpisy aktualizacyjne (w tym zmiany od 1.01.2020 r.).

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in. międzyokresowych) – dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), funduszy:

  • schematy księgowań z wyjaśnieniami.

Ewidencja księgowa materiałów (w tym materiałów bibliotecznych), towarów, wyrobów gotowych, wydawnictw, muzealiów oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje):

  • źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  po zmianach,
  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł – w tym umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawnesystem OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) nabycia i kosztów wytworzenia.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:

  • cele, terminy i częstotliwość,
  • metody inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja),
  • przygotowanie obszarów  inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia,
  • podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych),
  • dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia),
  • różnice.

Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

Korekty roczne VAT.

 

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:

  • wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
  • bilans i Rachunek Zysków i Strat,
  • sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania,
  • badanie przez audytora – obowiązek?,
  • publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamknięcie roku w instytucjach kultury - akcja bilans 2020 (szkolenie online)

Online, 01.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi