Termin szkolenia gwarantowany
23.05.2022

Poniedzialek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji zadań z obszaru udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi i roboty budowlane) na etapie agregacji zamówień, zbioru potrzeb, planistyki, opisie i szacowaniu zamówień, realizacji procedur, zawierania, realizacji umów oraz obowiązków związanych z ich zakończeniem. Ponadto: utrwalenie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy i nabytego doświadczenia oraz wzmocnienie mechanizmów funkcjonowania systemu nadzorczo-kontrolnego w tym określenie reguł postępowań i zachowań w realizacji zadań celem przeciwstawiania się powstawaniu zagrożeń zjawisk negatywnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zbiór potrzeb, planowanie, opis i szacowanie przedmiotu zamówienia – osoby merytoryczne, osób wchodzących w skład komisji przetargowych, osób odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia od wszczęcia procedury do jej zakończenia (zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp jak i realizowane na podstawie ustawy pzp), realizatorów umów, osób nadzorujących proces udzielania zamówień na różnych etapach jego realizacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Kiehn-Nowicka

Wieloletni praktyk, specjalista, trener w zakresie zamówień publicznych, posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora publicznego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.05.2022 (Poniedzialek)

Zagadnienia związane z prawodawstwem z zakresu zamówień publicznych – wprowadzenie, aktualne przepisy prawa, zasady udzielania zamówień.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   • powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
   • biegły w zamówieniach publicznych,
   • doradztwo;
  • zbiór potrzeb, analiza, agregacja zamówień i planistyka zamówień publicznych;
  • zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych (np. awarie, zakupy dodatkowe – nagłe nieplanowane rodzajowo tożsame z zaplanowanymi w danym roku budżetowym);
  • tryby postępowań dla zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy pzp i zamówień realizowanych na podstawie ustawy pzp, terminy i schematy procedur;
  • komunikacja elektroniczna.

Opis przedmiotu zamówienia:

  • ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami Zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
  • znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia, równoważność;
  • opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych;
  • opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych;
  • opis przedmiotu zamówienia w przypadku przewidywania możliwości udzielania zamówień uzupełniających;
  • prawo opcji w postępowaniach na dostawy i usługi;
  • wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych;
  • zamówienia publiczne – zakup przedmiotu o wysokiej jakości;
  • analiza potrzeb i wymagań, analiza wydajności ekonomicznej.

Ustalenie wartości zamówienia:

  • podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia:
   • zasady szacowania wartości zamówienia,
   • zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach;
  • zasady i terminy szacowania przedmiotu zamówienia, dokumentowanie obliczeń i metodologii;
  • konsekwencje nienależytego szacowania wartości – niedoszacowanie i przeszacowanie wartości;
  • udzielanie zamówień na częściach:
   • identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień,
   • agregacja zamówień na roboty budowlane; wykaz robót i jego zastosowanie,
   • różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
   • zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części.

Tworzenie dokumentacji postępowania w zależności od trybu (m.in. specyfikacja warunków zamówienia):

  • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; ocena wiarygodności Wykonawców;
  • opis sposobu przygotowywania ofert:
   • treść i forma oferty,
   • dokumenty i oświadczenia;
  • opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert:
   • oferta najtańsza a oferta najkorzystniejsza ekonomicznie,
   • poprawny dobór kryteriów oceny ofert,
   • skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów;
  • ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert.

Środki ochrony prawnej, zasady, terminy, skutki, koszty, sankcje finansowe, powtórzenie czynności, zawarcie umowy.

Umowy na dostawy, usługi, roboty budowlane (z uwzględnieniem zmian ustawowych), terminy zawarcia, budowa, kary umowne, ZNWU, istotne i nieistotne zmiany umowy, nieprawidłowości w treści i realizacji a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rola i zadania komisji przetargowej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna, służbowa i karna Kierownika Zamawiającego, komisji (jej członków: przewodniczący komisji, sekretarz, specjalista od opisu przedmiotu zamówienia, specjalista od spraw finansowych – uwzględnienie indywidualizacji i personalizacji).

Dokumenty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

  • protokół z postępowania;
  • dokumenty z prac komisji np. protokoły w sprawie wyboru trybu, opracowania dokumentacji, wyboru oferty, które zatwierdza Kierownik Zamawiającego;
  • oświadczenia art. 56 pzp;
  • ogłoszenia o zamówieniu i wyniku postępowania, zamiar udzielenia zamówienia, ogłoszenia z realizacji umowy, raporty.

Zamówienia do 130.000 zł, zasady, dokumentowanie, forma prowadzenia procedur, sprawozdawczość, problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości, wybór ofert, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte