Termin szkolenia gwarantowany
17-18.11.2020
Online
od 1090 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • kazusy
 • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Wieloletni praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych. Posiada Certyfikat MF oraz kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: finansów publicznych, planowania finansowego, zamówień publicznych oraz kontroli w jednostkach budżetowych. Expert w wydawnictwie finansowym w zakresie publikacji dotyczących finansów publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.11.2020 (Wtorek)

Zamówienia publiczne w jednostce sektora finansów publicznych i zasady ich udzielania w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych.

Rola Głównego Księgowego w procesie udzielania zamówień publicznych, jego zadania, prawa i obowiązki.

Relacje: Główny Księgowy – Działy Merytoryczne – Dział Zamówień Publicznych.

Udział w pracach komisji przetargowej.

Planowanie zamówień publicznych. Zakres i terminy.

Plan zamówień publicznych a plan finansowy.

Aktualizacja planu zamówień publicznych a zmiany planu finansowego.

Agregacja zamówień i ich planowanie w okresie rocznym. Zamówienia roczne i wieloletnie.

Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia z podziałem na części.

Zamówienia nieplanowane i „awaryjne”.

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, czyli najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych.

Zmiany w regulacjach wewnętrznych w zakresie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP – do kwoty 130 000,00 zł (do 31.12.2020 r. – do 30 000,00 euro).

Progi w zamówieniach publicznych.

Nowe zamówienia bagatelne (powyżej kwoty 50 000,00 zł – do progu stosowania ustawy PZP).

Terminy w zamówieniach publicznych. Jak je wyliczyć i powiązać z harmonogramem wydatków?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

18.11.2020 (Środa)

Postępowanie o udzielenie zamówienia i jego etapy oraz udział w tym postępowaniu komórek finansowo-księgowych:

  • przygotowanie postępowania:
   • ustalenie wartości zamówienia,
   • ustalenie warunków umowy,
   • ustalenie terminów w postępowaniu, realizacji i rozliczeniu umowy,
   • ustalenie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • wszczęcie postępowania; co należy wiedzieć podpisując wniosek o wszczęcie postępowania?
  • składanie i otwarcie ofert, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia;
  • badanie i ocena ofert:
   • ocena formalno-rachunkowa,
   • rażąco niska cena,
   • wykluczenie Wykonawcy,
   • odrzucenie oferty;
  • wybór oferty najkorzystniejszej;
  • podpisanie umowy;
  • zwroty wadium; nowe zasady i terminy.

Realizacja umowy i jej finansowy monitoring. Dopuszczalne i zakazane zmiany umowy.

Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.

Nadzór nad zamówieniami publicznymi.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 890 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-11-2020)
 • 1090 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne dla księgowych (szkolenie online)

Online, 17.11.2020 - 18.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi