Termin szkolenia gwarantowany
02-03.09.2021
Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. i ustawa z 31 marca 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014.

Podczas drugiego dnia szkolenia przybliżone zostaną zasady realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 – czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Kiedy ruszy Nowa Perspektywa? Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
II dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów, a także dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.09.2021 (Czwartek)

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W CZASACH COVID-19

Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

  • wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
  • przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania,
  • przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
  • wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
  • trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie.

Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.

Czyszczenie projektu i budżetu, czyli ostatnie zmiany do projektu:

  • mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia.
  • możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
  • możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów,
  • możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:

  • odbiór produktów i rezultatów,
  • opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów,
  • powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.

Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:

  • termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014,
  • wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014,
  • rozliczenie/zwrot środków/odsetek.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

03.09.2021 (Piątek)

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWYCH WYZWAŃ

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowy system i zasady realizacji projektów:

  • stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
  • logika interwencji – 6 celów tematycznych w miejsce 11 – czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
  • jakie działania będzie można finansować w obszarach:
   • badań i innowacji,
   • wsparcia przedsiębiorstw,
   • e-usług i cyfryzacji,
   • efektywności energetycznej,
   • infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań,
   • budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii,
   • przystosowania do zmian klimatu,
   • gospodarki odpadami,
   • gospodarki wodno-ściekowej,
   • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej,
   • kultury i turystyki,
   • transportu niskoemisyjnego i mobilności miejskiej,
   • infrastruktury transportowej,
   • ochrony zdrowia,
   • rynku pracy,
   • edukacji,
   • włączenia i integracji społecznej,
   • łagodzenia skutków transformacji energetycznej;
  • programy krajowe i regionalne – linia demarkacyjna;
  • instrumenty terytorialne:
   • rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
   • zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
   • inny Instrument Terytorialny (IIT).

Zasady finansowania projektów:

  • sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne,
  • montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
  • zaliczki czy refundacja?

Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027:

  • kwalifikowalność wydatków,
  • uproszczone formy rozliczania wydatków,
  • trwałość projektu,
  • systemy informatyczne wspierające realizację projektów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2021)
 • Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamykanie projektów unijnych w czasach COVID-19 i nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla sektora finansów publicznych

Online, 02.09.2021 - 03.09.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi