Termin szkolenia gwarantowany
28.04.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  oraz  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w zakresie finansowania zadań oświatowych, w tym w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych. Nowe reguły obowiązują zatem przy realizacji projektu Zdalna Szkoła i wyposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, dostęp do internetu i oprogramowanie przez operatora OSE.

Dodatkowo w uzupełnieniu działań Tarczy Antykryzysowej na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, z 20 kwietnia 2020 roku wprowadzona zostanie możliwość stosowania nowej stawki VAT dla zakupów i darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz organów prowadzących szkołę lub placówkę. Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres do 30 czerwca 2020 roku. 

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady finansowania i ewidencji księgowej laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego ujmowanego jako środki dydaktyczne lub materiały lub środki trwałe w budowie lub środki trwałe amortyzowane jednorazowo lub planowo, w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowego prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.

Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego oraz prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 424, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2020 z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020.

Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla organów prowadzących, samorządowych centrów usług wspólnych (SCUW), operatora OSE, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i wszystkich jednostek budżetowych oświaty.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

28.04.2020 (Wtorek)

Tarcza Antykryzysowa 1 i 2 a zmiany niektórych zasad prowadzenia gospodarki budżetowej oraz nowe kompetencje do zmian planów finansowych jednostek budżetowych oświaty:

  • ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ich cel.

Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej:

  • nowa możliwość stosowania zerowej stawki VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), organu prowadzącego i zasady jej zastosowania oraz umowy niezbędne do zastosowania nowej stawki VAT.

Konkurs grantowy w ramach projektu Zdalna Szkoła i dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie epidemii.

Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych:

  • szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa a finansowanie zadań inwestycyjnych w świetle art. 15zi Tarczy antykryzysowej 1 oraz nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń mobilnych, a także dostępu do internetu oraz oprogramowania przez operatora OSE w Tarczy antykryzysowej 2.

Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach budżetowych oświaty.

Definicja rzeczowych aktywów obrotowych, definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych w ustawie o rachunkowości a krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych oświaty w roku 2020.

Laptopy, tablety, kamery internetowych i inny sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość jako obiekt inwentarzowy i podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych:

  • zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle aktualnej klasyfikacji środków trwałych KŚT 2016.

Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych:

  • problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i 424 oraz innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020 w świetle prawa unijnego i krajowego oraz stanowiska MF umieszczonego na stronie RIO.

„Biała lista” podatników VAT:

  • co to jest wykaz i jaki ma związek z wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednostek budżetowych oświaty na zakupy laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość,
  • zapłata za fakturę ponad 15.000 zł na rachunek niezgłoszony do wykazu,
  • wyjaśnienie jakich rachunków nie ma i nie będzie w wykazie i co robić z płatnością na rachunek nieujęty w wykazie,
  • nowe zasady składania i wzór zawiadomienia ZAW-NR.

Załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT i w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020:

  • wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy obligatoryjny.

Kwalifikowalność VAT w ramach projektu Zdalna Szkoła:

  • księgowanie VAT w szkołach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

  • zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.

Zasady księgowania laptopów i tabletów na koncie 013 przy finansowaniu z paragrafów wydatków bieżących narzuconym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020:

  • problem licencji na oprogramowanie.

Rzeczowe aktywa obrotowe w zakresie konta 310 Materiały a środki dydaktyczne jako aktywa trwałe w oświacie.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały w oświacie:

  • problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID.

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:

  • cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w oświacie, np. od operatora OSE i od organu prowadzącego.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.

Amortyzacja środka trwałego:

  • metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.

Zaprzestanie ujmowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość jako środka trwałego:

  • sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.

Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego:

  • wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "23-04-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak skorzystać ze stawki VAT zero na laptopy i tablety – zdalna szkoła i zasady wyposażania szkół przez operatora OSE w sprzęt komputerowy, internet, oprogramowanie, laptopy, tablety do kształcenia zdalnego w jednostkach budżetowych oświaty (szkolenie online)

Internet, 28.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi