Termin szkolenia gwarantowany
24.08.2021

Wtorek

Łódź/Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad rachunkowości i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Poruszone na szkoleniu zagadnienia zostaną poparte orzeczeniami oraz interpretacjami i wyjaśnieniami.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2021 (Wtorek)

Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej, rachunkowości mających wpływ na prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych:

  • zasady budżetowe obowiązujące w JSFP,
  • zasada kasowa budżetu,
  • metoda budżetowania,
  • klasyfikacja budżetowa,
  • jak prawidłowo rozliczyć fakturę gotówkową?

Podstawowe i niezbędne zasady kontroli finansowej w JSFP:

  • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
  • wymogi formalne związane z systemem ewidencyjnym,
  • jaka powinna być kolejność całego obiegu ewidencyjnego,
  • szczególne mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
  • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
  • główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej,
  • upoważnienie do dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań w sektorze finansów publicznych,
  • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne kontroli zarządczej w ujęciu ustawy o finansach publicznych).

Zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przykładów i orzeczeń GKO:

  • odpowiedzialność głównego księgowego/skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • kiedy główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej?
  • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
  • efekt kontroli głównego księgowego,
  • działania w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości,
  • niezbędne składniki treści dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikowi obowiązków z zakresu gospodarki finansowej i/lub rachunkowości,
  • przykłady wyjaśnień i orzeczeń GKO do wybranych nieprawidłowości.

Procedury postępowania z sumami depozytowymi w JSFP:

  • definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki,
  • nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją,
  • podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej sum depozytowych (przykłady),
  • procedury postępowania z sumami depozytowymi na przykładzie jednostki X,
  • zatrzymanie zabezpieczeń należytego wykonania umów wniesionych w pieniądzu,
  • zwrot niepieniężnych zabezpieczeń należytego wykonania umów,
  • likwidacja depozytów kiedy i w jakich przypadkach.

Zwrócenie uwagi na różnice miedzy remontem a ulepszeniem majątku trwałego na podstawie przykładów, w tym m.in. na:

  • jak klasyfikować wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?
  • różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 427,
  • klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606,
  • ewidencja nakładów inwestycyjnych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” i zasady ich rozliczania,
  • problemy z określeniem a obiektu inwentarzowego z punktu widzenia rachunkowości,
  • kwalifikacja nakładów na środki trwałe w budowie wg KSR nr 11,
  • zasady likwidacji majątku (niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje),
  • ewidencja pozabilansowa – przykładowo.

Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do zapytań innych i w tym:

  • zasad ewidencji odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • wskazania zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, w zależności od terminu ich płatności, w księgach rachunkowych jednostek budżetowych,
  • w jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
  • zasad dokonywania odpisów aktualizujących od należności, których obowiązek wynika z zasady ostrożności,
  • zasad ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte