21.03.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów – umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości. Celem szkolenia jest także rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawierają umowy o dostawę mediów z kontrahentami, a które pracują w branżach: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej ora wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.03.2024 (Czwartek)

Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi:

  • zarząd a zarządca,
  • co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa,
  • kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. ,
  • kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele,
  • pojęcie lokalu.

Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami:

  • jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej,
  • analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.

Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi:

  • zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować,
  • czy można kserować dowody osobiste?
  • czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
  • problematyka odbierania numeru pesel i NIP,
  • czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
  • problematyka odpowiedzialności małżonków za długi,
  • czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
  • zasady zawierania umów z najemcami,
  • czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?

Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami:

  • osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników,
  • analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).

Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami:

  • rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem),
  • szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa,
  • kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego?
  • kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

Zasady podpisywania umów przez prokurentów:

  • co to jest prokura, rodzaje prokury,
  • czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe:

  • problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.

Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy:

  • jak długo aktualny jest odpis z KRS?
  • kiedy wpis do KRS jest dokonany?
  • czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?

Umowa jako element wizerunku firmy.

Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).

Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.

Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.

Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-03-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej

Online, 21.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi