Termin szkolenia gwarantowany
18.11.2019

Poniedzialek

Lublin
od PLN
Cel

Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zostało ogłoszone dnia 22 lipca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1363 i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – 23 lipca 2019 r. Część zmian rozporządzenia obowiązuje z mocą od początku bieżącego roku, część od połowy a niektóre zapisy zmieniające będą obowiązywać od przyszłego roku budżetowego.

Celem szkolenia jest prezentacja aktualnych zmian w przepisach dotyczących rachunkowości budżetowej, w tym sprawozdawczości. Materiał oparty jest na analizie zmieniających się przepisów oraz interpretacjach Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Klasyfikacja budżetowa jest narzędziem ewidencyjnym kilkukrotnie zmienianym każdego roku. Dokonywane przez Ministra Finansów modyfikacje mają na celu zapewnić najlepsze jej dopasowanie do zmieniających się przepisów ustaw, które wpływają na budżety i gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów).

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.11.2019 (Poniedzialek)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.

Rozdział 85501 oraz 85508 i 85510:

 • zmiany w zakresie świadczeń wychowawczych i dodatków do tych świadczeń.

Ustawa przekształceniowa – użytkowanie wieczyste w prawo własności:

 • ewidencja należności i prezentacja w sprawozdaniach budżetowych,
 • zmiany w paragrafie 076.

Zmiany w paragrafie 307.

Zmiany w paragrafie 417.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Wydatki budżetowe.

VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych:

 • dochody opodatkowane VAT,
  Paragraf wydatków 453,
 • nadwyżka VAT naliczonego nad należnym w sprawozdaniu Rb-N.

Zakup licencji i oprogramowania.

Wymiana – remont, usługa pozostała czy ulepszenie? (wymiana wind, drzwi, okien itp.).

Wydatki majątkowe:

 • wydatek majątkowy w kwocie niższej niż 10.000 zł,
 • wydatki na inwestycję przed jej rozpoczęciem,
 • wydatki na inwestycję po jej zakończeniu,
 • inwestycja łączona z zakupami inwestycyjnymi,
 • koszty uboczne zakupów inwestycyjnych.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Dochody budżetowe – aktualne problemy ewidencyjne.

Konto 221 i 226 oraz konta zespołu 7 i konto 840– granica kwalifikowalności należności do poszczególnych kont.

Należności budżetowe dochodzone na drodze sądowej – stanowisko MF oraz NIK:

 • prezentacja w sprawozdaniu budżetowym Rb-27* w kolumnie zaległości netto.

Odsetki podatkowe w kolumnie zaległości netto sprawozdania Rb-27*.

Należności budżetowe nieściągalne – prezentacja w sprawozdaniach budżetowych.

Sporność należności – skutki w sprawozdawczości budżetowej.

Dłużnik wykreślony z „właściwego rejestru” – skutki ewidencyjne i sprawozdawcze.

Należności uboczne:

 • koszty zastępstwa procesowego: należność uboczna czy główna?
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Koszty sądowe i egzekucyjne.

Potrącenie komornicze w dochodach.

Wynagrodzenie tłumacza w sprawach prowadzonych przed sądem zagranicznym – paragraf 438 czy 461?

Paragraf 443 i 461 – koszty egzekucji należności:

 • zastępstwo procesowe i prawne,
 • forma udokumentowania – faktura czy lista płac?
 • wynagrodzenie kuratorowi wyznaczonemu przez sąd dla nieobecnego dłużnika alimentacyjnego dokumentowane fakturą VAT,
 • tymczasowy pełnomocnik szczególny,
 • opłaty komornicze w egzekucji administracyjnej,
 • opłata abonamentowa usług prawnych,
 • koszty postępowania egzekucyjnego w postępowaniu administracyjnym.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "11-11-2019"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w 2019 roku

Lublin, 18.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi