Termin szkolenia gwarantowany
28.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na szkolenie online obejmujące najważniejsze zmiany wprowadzone i planowane na najbliższy okres w podatku VAT.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim innego terminu wprowadzenia dla wszystkich Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmiany stawek VAT oraz identyfikacji towarów i usług dla celów VAT.

Dodatkowo planowane jest uszczegółowienie zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, MDR, ale także wystawiania i ujmowania faktur z kas fiskalnych w JPK.

Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających oraz rozporządzeniach co dodatkowo utrudnia zapoznanie się z nowymi terminami ich wprowadzenia.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VDEK stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na nowe obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w nowym pliku i ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe zasady ewidencyjne oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie bieżących przepisów JPK_VAT. Wskazane zostaną nowe terminy i obowiązki związane z ww. przepisami.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Wskazane zostaną nowe zasady występowania o uzyskanie interpretacji dotyczącej stawek podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji w pozostałych kwestiach problematycznych. Będzie to szczególnie istotne wobec zmian w sposobie klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT wprowadzanych od kwietnia 2020 r.

W związku z pojawieniem się informacji uszczegóławiających MF oraz interpretacji podatkowych dotyczących min. MPP, białej listy podatników, MDR na szkoleniu uczestnikom zostanie przedstawiona ugruntowana linia orzecznictwa.

Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli. Uzyskana wiedza pomoże zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku VAT.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.05.2020 (Czwartek)

Wskazanie nowych terminów, ulg i odroczeń w podatku VAT w związku z pandemią.

Nowy schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania:

  • co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT,
  • nowy schemat JPK-VAT od 1 lipca 2020 r. oraz przepisy,
  • nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej,
  • szczegółowe omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów,
  • kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
  • jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów,
  • czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US,
  • kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK

Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa:

  • założenia i cele zmian,
  • modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
  • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako nowy sposób identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
  • zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi,
  • zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postępowania podatników,
  • Przepisy przejściowe.

Zasady stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych:

  • płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP,
  • płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód,
  • potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności,
  • płatności zaliczkowe,
  • faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać,
  • płatności zbiorcze,
  • kwota 15 tys., czy będzie zmiana?,
  • solidarna odpowiedzialność – zmiany,
  • zastrzeżenia w umowach, zamówieniach o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
  • inne problemy i wątpliwości stosowania MPP.

Zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”) od 1 stycznia 2020 r.:

  • funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
  • zakres danych przechowywanych w wykazie podatników,
  • rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista,
  • potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów,
  • cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne,
  • zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, zmiana terminu wysyłania dokumentu,
  • zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i inne podmioty scentralizowane do VAT a rachunki na białej liście,
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury z pominięciem rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT, PIT, CIT,
  • odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.

Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 roku:

  • zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.,
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
  • kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż,
  • sposoby wysyłki e-paragonu,
  • zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie itp.,
  • sankcje za brak e-paragonów,
  • sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.

Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowości i zmiany w podatku VAT w związku z pandemią oraz zmiany planowane od 01.07.2020 r. – z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów (szkolenie online)

Internet, 28.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi