Termin szkolenia gwarantowany
30.04.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Tarcza antywirusowa w sposób znaczący wpływa na kwestie związane z zatrudnieniem – obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy oraz pracownika. Na szkoleniu uzyskają Państwo informacje jakie zmiany ustawa ta wprowadziła w prawie pracy.

NULL
Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.04.2020 (Czwartek)

Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia:

  • który pracodawca może zastosować przepisy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pojęcie spadku obrotów gospodarczych (KoronawirusU),
  • zakres możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy
  • porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników – zawarcie, minimalna treść,
  • brak konieczności zmian indywidualnych umów o pracę,
  • dofinansowanie wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Uprawnienia szczególne odnośnie czasu pracy dla części pracodawców:

  • katalog pracodawców objętych możliwościami szczególnymi,
  • zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
  • rezygnacja z limitów pracy nadliczbowej,
  • zobowiązanie do pełnienia dyżuru bez ograniczeń czasowych,
  • narzucenie realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  • wyłączenie prawa do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów,
  • konieczność zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia pracownikom.

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy:

  • pracodawcy uprawnieni – spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości publicznych, wyjątki od wymogu braku zaległości,
  • maksymalne ograniczenie odpoczynków,
  • równoważenie skróconych odpoczynków,
  • system równoważny i przedłużony okres rozliczeniowy,
  • porozumienie odnośnie systemu równoważnego i przedłużonego okresu rozliczeniowego,
  • obowiązek przekazania kopii porozumienia PIP.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • kiedy przysługuje,
  • nowość – zasiłek w związku z zamknięciem szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego, do którego uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna,
  • okres pobierania.

Badania profilaktyczne:

  • zachowanie ważności orzeczeń lekarskich wydannych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań Art. 31m. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
  • zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych i zobowiązanie do podjęcie zawieszonych obowiązków,
  • możliwość wykonania badań wstępnych lub kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz medycyny prac.

Zatrudnianie młodocianych.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym:

  • zakres pracodawców objętych możliwością uzyskania dofinansowania,
  • wymogi, jakie musi spełniać pracodawca, pojęcie spadku obrotów gospodarczych,
  • przestój ekonomiczny,
  • dofinansowanie dotyczące wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, wysokość dofinansowania,
  • porozumienie dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców:

  • osoby uprawnione,
  • wyłączenie prawa do świadczenia,
  • wysokość świadczenia,
  • wniosek o świadczenie,
  • powtarzalność świadczenia.

Częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:

  • warunki dla uzyskania,
  • wysokość dofinansowania,
  • wniosek o dofinansowanie,
  • obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych:

  • przesłanki uzyskania,
  • wysokość i okres dofinansowania,
  • wniosek.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w prawie pracy wprowadzone tarczą antykryzysową – przedstawienie najważniejszych uregulowań (szkolenie online)

Internet, 30.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi