Termin szkolenia gwarantowany
09.04.2020

Czwartek

10:00-13:00
Internet
od PLN
Cel

Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na rynek pracy stanowi dla pracodawców istotne wyzwanie, dlatego ważne jest, aby w sposób elastyczny reagować na zachodzące zmiany.

Na naszym szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zmiany w prawie pracy, które wprowadzają nowe przepisy związane z występującym w Polsce stanem epidemii. Z uwagi na wyjątkowość i oryginalność sytuacji, a także to, że nie jest znany czas, przez który taki stan może się utrzymywać, bardzo istotne jest, aby dostosować zarządzanie swoim personelem do nowej sytuacji.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

Dzień 1

09.04.2020 (Czwartek)

Praca zdalna:

  • przesłanki zlecenia pracy zdalnej i okres pracy zdalnej,
  • wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika w jego domu,
  • ustalenia z pracownikiem – czy nie jest potrzebne porozumienie?,
  • kwestie kosztów pracy zdalnej,
  • podstawowe zasady bhp, wyposażenie stanowiska pracy,
  • zobowiązanie pracownika do ochrony danych, tajemnic itp.,
  • czas pracy przy pracy zdalnej – rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, potwierdzanie obecności w pracy, przerwy w pracy, możliwość zlecenia pełnienie dyżurów,
  • wynagrodzenie pracownika przy pracy zdalnej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • kiedy przysługuje,
  • nowość – zasiłek w związku z zamknięciem szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego, do którego uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna,
  • okres pobierania.

Badania profilaktyczne:

  • zachowanie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań,
  • zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych i zobowiązanie do podjęcie zawieszonych obowiązków,
  • możliwość wykonania badań wstępnych lub kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz medycyny prac.

Zatrudnianie młodocianych.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym:

  • wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca,
  • pojęcie spadku obrotów gospodarczych,
  • przestój ekonomiczny
  • dofinansowanie dotyczące wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
  • porozumienie dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców:

  • osoby uprawnione,
  • wysokość świadczenia,
  • wniosek o świadczenie.

Częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:

  • warunki dla uzyskania,
  • wysokość dofinansowania,
  • wniosek o dofinansowanie,
  • obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych:

  • przesłanki uzyskania,
  • wysokość i okres dofinansowania,
  • wniosek.
Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "06-04-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w prawie pracy wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z pominięciem zmian dotyczących czasu pracy – przedstawienie najważniejszych uregulowań (szkolenie online)

Internet, 09.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi