Termin szkolenia gwarantowany
30.08.2022

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp, która umożliwi bezstresowe przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji oraz w procedurze trybu podstawowego z możliwymi negocjacjami. Omówiona zostanie również nowa zasada efektywności ekonomicznej. Wiedza przekazywana na szkoleniu uwzględniać będzie specyfikę zamówień udzielanych w placówkach oświatowych m.in. dla postępowania na usługi cateringowe, dostawę artykułów żywnościowych czy też remontów obiektów.

Mając na uwadze fakt, że wielu zamawiających czuje potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu agregowania oraz szacowania wartości zamówienia na szkoleniu omówione zostaną dogłębnie kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane.  Omówiona zostanie opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na temat szacowania dostaw różnych asortymentów artykułów żywnościowych.

Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące podziału obowiązków pomiędzy osoby realizujące postępowanie. Na szkoleniu omówione zostaną również kwestie dotyczące waloryzacji umów.

Ponadto szkolenie przewiduje omówienie nowego obligatoryjnego obowiązku zamawiających, jakim jest prowadzenie rejestru umów.

W ostatniej części szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat elektronizacji zamówień publicznych oraz na temat odpowiedzialności w zamówieniach publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych, jak również główni księgowi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kadra kierownicza.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.08.2022 (Wtorek)

Omówienie progów obowiązujących od stycznia 2022 r.

Rejestr Umów jako wyraz zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi.

Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

  • omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych na temat agregacji różnych asortymentów artykułów żywnościowych,
  • czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia,
  • zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości,
  • jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
  • w jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia,
  • ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia,
  • kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
  • szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Nowa zasada efektywności ekonomicznej w zamówieniach publicznych – na czym polega.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – podstawowy dokument zamówieniowy który zawiera:

  • Opis Przedmiotu Zamówienia – omówienie zagadnień dotyczących prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj.: znaki towarowe i inne dyskryminacyjne określenia w OPZ,
  • brak podziału zamówienia na części – czy zamawiający zawsze muszę dokonywać podziału zamówienia na części,
  • przedmiotowe i Podmiotowe środki dowodowe- wskazanie różnicy pomiędzy dokumentami,
  • warunki udziału w postępowaniu – czy zawsze należy je określać,
  • omówienie podstaw wykluczenia – obligatoryjne i fakultatywne,
  • terminy składania ofert,
  • liczenie terminów do pytań do SWZ,
  • nowe zasady dotyczące terminu związania ofertą,
  • zasady zwrotu wadium – czy zawsze należy je żądać,
  • kryteria oceny ofert – kryterium oceny ofert 100% można stosować czy też nie,
  • nowa zasada obliczania daty wystawienia podmiotowych środków dowodowych,
  • opisanie trzech alternatywnych możliwości żądania dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Wszczęcie postępowania:

  • wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
  • rejestracja na platformie e-zamówienia,
  • omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji oraz Trybu Podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami,
  • omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych.

Otwarcie ofert:

  • otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania,
  • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia,
  • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach.

Badanie ofert:

  • jakie dokumenty podlegają badaniu przez zamawiającego,
  • niezłożenie przez wykonawcę podmiotowego środka dowodowego lub zawierającego, błędy – wskazanie sposobu postępowania zamawiającego,
  • uzupełnienie Przedmiotowych środków dowodowych,
  • wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Umowy:

  • termin na podpisanie umowy,
  • możliwości zmian umowy,
  • postanowienia abuzywne w umowach,
  • postanowienia waloryzacyjne w umowach,
  • co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych,
  • przejściowa stawka VAT w tarczy inflacyjnej a zamówienia publiczne.

Omówienie Podstawowych wiadomości na temat elektronizacji zamówień Publicznych tj.:

  • w jaki sposób wykonawcy mają składać oferty,
  • w jaki sposób zamawiający mają poprawnie dokonywać weryfikacji podpisów elektronicznych.

Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-08-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-08-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte