Termin szkolenia gwarantowany
18.04.2023

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp, która umożliwi bezstresowe przeprowadzenie postępowania. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które rozpoczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych jak również dla tych wszystkich, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp. Na szkoleniu omówione zostaną od podstaw zagadnienia dotyczące m.in. planowania zamówienia, szacowania wartości zamówienia, sporządzenie swz jak również realizacji zamówienia.

Mając na uwadze fakt, że wielu zamawiających czuje potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu agregowania oraz szacowania wartości zamówienia na szkoleniu omówione zostaną dogłębnie od samego początku kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane. Omówiona zostanie opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na temat szacowania dostaw na przykładzie asortymentów artykułów żywnościowych.
Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące podziału obowiązków pomiędzy osoby realizujące postępowanie. Omówione zostaną również podstawowe wiadomości dotyczące elektronizacji.

Bonusem szkolenia jest to, że każdy jego uczestnik będzie mógł oprócz zadawania pytań poprosić trenera o sporządzenie dokumentu zamówienia, który pomoże mu w codziennej pracy, oprócz tego każdy uczestnik otrzyma pakiet dokumentów, który pomoże każdemu zamawiającemu w codziennej pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.04.2023 (Wtorek)

Omówienie progów obowiązujących od stycznia 2022r.

Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

  • omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych na przykładzie agregacji różnych asortymentów artykułów żywnościowych,
  • czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia,
  • zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
  • jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
  • w jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia,
  • ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia,
  • kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
  • szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Nowa zasada efektywności ekonomicznej w zamówieniach publicznych- na czym polega.

Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy który zawiera:

  • opis Przedmiotu zamówienia- omówienie zagadnień dotyczących prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj: znaki towarowe i inne dyskryminacyjne określenia w opz.
  • brak podziału zamówienia na części – czy zamawiający zawsze muszę dokonywać podziału zamówienia na części,
  • przedmiotowe i Podmiotowe środki dowodowe- wskazanie różnicy pomiędzy dokumentami,
  • warunki udziału w postępowaniu – czy zawsze należy je określać,
  • omówienie podstaw wykluczenia
  • terminy składania ofert,
  • liczenie terminów do pytań do SWZ;
  • nowe zasady dotyczące terminu związania ofertą,
  • zasady zwrotu wadium- czy zawsze należy je żądać,
  • kryteria oceny ofert- kryterium oceny ofert 100% można stosować czy też nie!
  • nowa zasada obliczania daty wystawienia podmiotowych środków dowodowych,
  • opisanie trzech alternatywnych możliwości żądania dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Wszczęcie postępowania:

  • wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
  • omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji
  • omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych.

Otwarcie ofert:

  • otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania,
  • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia,
  • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach.

Badanie ofert:

  • jakie dokumenty podlegają badaniu przez zamawiającego,
  • niezłożenie przez wykonawcę podmiotowego środka dowodowego lub zawierającego, błędy – wskazanie sposobu postępowania zamawiającego,
  • uzupełnienie Przedmiotowych środków dowodowych,
  • wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Umowy:

  • termin na podpisanie umowy,
  • możliwości zmian umowy,
  • postanowienia abuzywne w umowach,
  • postanowienia waloryzacyjne w umowach,
  • co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych.

Omówienie Podstawowych wiadomości na temat elektronizacji zamówień Publicznych tj:

  • w jaki sposób wykonawcy mają składać oferty,
  • w jaki sposób zamawiający mają poprawnie dokonywać weryfikacji podpisów elektronicznych,
  • za pomocą jakich programów zamawiający mają dokonywać weryfikacji podpisów elektronicznych,
  • za pomocą jakiego dokumentu zamawiający mają udowodnić prawidłową weryfikację podpisów elektronicznych,
  • nowe funkcjonalności platformy e-zamówienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-04-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-04-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Online, 18.04.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi