Termin szkolenia gwarantowany
30.09.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Przekazanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp, która umożliwi bezstresowe przeprowadzenie postępowania.

Na szkoleniu omówione zostaną od podstaw zagadnienia dotyczące m.in. planowania zamówienia, szacowania wartości zamówienia, sporządzenie swz jak również realizacji zamówienia.

Mając na uwadze fakt, że wielu zamawiających czuje potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu agregowania oraz szacowania wartości zamówienia na szkoleniu omówione zostaną dogłębnie od samego początku kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane.

Omówiona zostanie opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na temat szacowania dostaw na przykładzie asortymentów artykułów żywnościowych.
Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące podziału obowiązków pomiędzy osoby realizujące postępowanie.

Na szkoleniu krok po kroku omówione zostaną również kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych m.in. zamieszczanie dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania jak również na platformie e-Zamówienia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzą na temat programów do weryfikacji podpisów elektronicznych, tak aby po ukończeniu szkolenia bezproblemowo dokonywali weryfikacji podpisów elektronicznych.
Uczestnicy poznają również nowe funkcjonalności platformy e-Zamówienia a mianowicie moduł składania ofert i wniosków oraz archiwizacja.
Bonusem szkolenia jest to, że każdy jego uczestnik będzie mógł oprócz zadawania pytań poprosić trenera o sporządzenie dokumentu zamówienia, który pomoże mu w codziennej pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które rozpoczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych jak również dla tych wszystkich, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.09.2022 (Piątek)

Omówienie progów obowiązujących od stycznia 2022r.

Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

  • omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych na przykładzie agregacji różnych asortymentów artykułów żywnościowych,
  • czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia,
  • zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
  • jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
  • w jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia,
  • ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia,
  • kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
  • szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Nowa zasada efektywności ekonomicznej w zamówieniach publicznych- na czym polega.

Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy który zawiera:

  • opis Przedmiotu zamówienia- omówienie zagadnień dotyczących prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj: znaki towarowe i inne dyskryminacyjne określenia w opz.
  • brak podziału zamówienia na części – czy zamawiający zawsze muszę dokonywać podziału zamówienia na części,
  • przedmiotowe i Podmiotowe środki dowodowe- wskazanie różnicy pomiędzy dokumentami,
  • warunki udziału w postępowaniu – czy zawsze należy je określać,
  • omówienie podstaw wykluczenia- obligatoryjne i fakultatywne,
  • terminy składania ofert,
  • liczenie terminów do pytań do SWZ;
  • nowe zasady dotyczące terminu związania ofertą,
  • zasady zwrotu wadium- czy zawsze należy je żądać,
  • kryteria oceny ofert- kryterium oceny ofert 100% można stosować czy też nie!
  • nowa zasada obliczania daty wystawienia podmiotowych środków dowodowych,
  • opisanie trzech alternatywnych możliwości żądania dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Wszczęcie postępowania:

  • wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
  • rejestracja na platformie e- zamówienia,
  • omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji
  • omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych,

Otwarcie ofert:

 • otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania,
 • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia,
 • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach.

Badanie ofert:

  • jakie dokumenty podlegają badaniu przez zamawiającego,
  • niezłożenie przez wykonawcę podmiotowego środka dowodowego lub zawierającego, błędy – wskazanie sposobu postępowania zamawiającego,
  • uzupełnienie Przedmiotowych środków dowodowych,
  • wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Umowy:

  • termin na podpisanie umowy,
  • możliwości zmian umowy,
  • postanowienia abuzywne w umowach,
  • postanowienia waloryzacyjne w umowach,
  • co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych.

Omówienie Podstawowych wiadomości na temat elektronizacji zamówień Publicznych tj:

 • w jaki sposób wykonawcy mają składać oferty,
 • w jaki sposób zamawiający mają poprawnie dokonywać weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • za pomocą jakich programów zamawiający mają dokonywać weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • za pomocą jakiego dokumentu zamawiający mają udowodnić prawidłową weryfikację podpisów elektronicznych,
 • nowe funkcjonalności platformy e-zamówienia.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte