18.04.2024

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Przy wydatkowaniu większych środków unijnych każdego zamawiającego obowiązuje ustawa Pzp. Pozostali natomiast beneficjenci zastosują zasadę konkurencyjności. Zasady i etapy postępowania w tej procedurze określają Wytyczne dotyczące kwalifikowalności na lata 2021–2027. Na szkoleniu krok po kroku, omówione zostaną formalności w jaki sposób przeprowadzić takie postępowanie.
Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą informację na co szczególnie zwrócić uwagę wszczynając postępowania zgodnie z ustawą Pzp, które współfinansowane są ze środków unijnych.
Na szkoleniu w sposób szczególny omówiona zostanie kwestia szacowania wartości zamówienia dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również w jaki sposób przygotować się do kontroli postępowań współfinansowanych ze środków unijnych.

UWAGA!!! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet dokumentów, które będzie mógł wykorzystać w codziennej pracy.

 

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które wszczynają postępowania w trybie ustawy Pzp ze współfinansowaniem unijnym, jak również wydatkują środki publiczne poniżej 130 000 złotych netto, które są współfinansowane ze środków unijnych.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.04.2024 (Czwartek)

Zasada konkurencyjności:

  • szacowanie wartości zamówienia w procedurze konkurencyjności,
  • Opis Przedmiotu Zamówienia,
  • w jaki sposób przygotować zapytanie ofertowe,
  • w jaki sposób odbywa się wszczęcie postępowania,
  • co w sytuacji zmiany w zapytaniu ofertowym,
  • badanie i ocena ofert- na co szczególnie należy zwrócić uwagę,
  • wybór oferty,
  • protokół z wyboru oferty,
  • podpisanie umowy- katalog możliwych do wprowadzenia zmian w treści umowy,
  • realizacja umowy.

Przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Pzp.

Specyfikacja warunków Zamówienia – niezbędny dokument zamówienia.

Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia- co powinna zawierać:

  • strona internetowa prowadzonego postępowania,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • kryteria równoważności,
  • termin wykonania zamówienia,
  • kryteria oceny ofert- czy można zastosować jedynie kryterium cena?
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • obligatoryjne podstawy wykluczenia,
  • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
  • omówienie trzech modeli przeprowadzenia postępowania w szczególności omówienie modelu prostego.

Wszczęcie Postępowania:

  • wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
  • zapytania wykonawców- obowiązki zamawiającego związane z udzieleniem odpowiedzi,
  • zmiana SWZ – czy zamawiający może ją dokonać a jeśli tak to kiedy i w jakim zakresie?
  • omówienie czynności zamawiającego przed oraz po otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  • badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
  • omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
  • co jest treścią oferty tj: jakie dokumenty składają się na ofertę,
  • badanie podpisów elektronicznych,
  • czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
  • w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
  • programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.

W jaki sposób odbywa się kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych:

  • w którym momencie następuje kontrola postępowań,
  • w jakiej formie przeprowadzona zostanie kontrola,
  • jak przygotować się do kontroli postępowań,
  • na co winien zwrócić szczególną uwagę beneficjent przygotowując postępowanie do kontroli – praktyczne wskazówki.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-04-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-04-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych

Online, 18.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi