Termin szkolenia gwarantowany
14.12.2020

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które wejdą w życie od stycznia 2021 r.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się przetargami w samorządzie m. in. jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach/zakładach budżetowych, placówkach oświatowych i CUW.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.12.2020 (Poniedzialek)

Początek pracy każdego zamawiającego, czyli szacowanie wartości zamówienia według nowego Prawa zamówień publicznych:

  • w jaki sposób ustalić szacunkową wartość zamówienia,
  • próg 130.000 złotych zamiast 30.000 euro,
  • w jaki sposób uniknąć zarzutu celowego podziału zamówienia na części bądź zaniżania jego wartości,
  • obowiązek łączenia szacowania tożsamych usług oraz podobnych dostaw,
  • szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane,
  • zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe oraz podlegające wznowieniu,
  • plan postępowań o zamówienie publiczne z uwzględnieniem polityki zakupowej państwa,
  • nowe zasady publikacji planu postępowań.

Nowe definicje ustawowe:

  • definicja pisemności,
  • definicja warunków zamówienia,
  • definicja wykonawcy,
  • kiedy zaczyna i kończy się postępowanie.

Zamówienia bagatelne po nowemu:

  • wyjaśnienie pojęcia – wartość jednorazowego zakupu,
  • omówienie przepisów mających zastosowanie do zamówień bagatelnych,
  • kiedy należy dokonać publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) a Opis potrzeb i wymagań (OPIW):

  • w jakich okolicznościach sporządzamy SWZ a w jakich OPIW,
  • omówienie zawartości SWZ oraz OPIW.

Udzielanie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:

  • omówienie trybów podstawowych – omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów,
  • obliczanie terminów po nowemu,
  • omówienie zmian dotyczących zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • omówienie obowiązku przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu,
  • omówienie obowiązku przesłania Prezesowi UZP informacji o wykonaniu umowy,
  • przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe – omówienie definicji ich rodzaju, momentu składania oraz zasad uzupełniania,
  • procedura odwrócona w postępowaniu krajowym – czy jest możliwa?
  • procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców,
  • omówienie podstaw odrzucenia ofert,
  • omówienie fakultatywnych i obligatoryjnych podstaw wykluczenia,
  • omówienie zmian w zakresie unieważnienia postępowania,
  • omówienie nowej procedury składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamówienie powyżej progów unijnych:

  • nowe zmiany w trybach udzielenia zamówień,
  • nowe zasady zwrotu i wnoszenia wadium,
  • nowe terminy związania ofertą,
  • procedura odwrócona.

Zmiany dotyczące umów:

  • obowiązek wprowadzenia klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
  • określenie terminu wykonania umowy bez podawania konkretnej daty,
  • nowe zasady waloryzacji w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy,
  • obowiązek udzielania zaliczek bądź dokonywanie płatności częściowych.

Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej:

  • w postępowaniach poniżej progów unijnych, możliwość wnoszenia odwołania na każda czynność i zaniechanie zamawiającego,
  • powstanie sądu zamówień publicznych.

Kilka słów o elektronizacji wszystkich zamówień od progu 130.000 złotych po 01.01.2021 r.:

  • omówienie platform komercyjnych,
  • plusy i minusy wdrożenia elektronizacji w zamówieniach – rozważania z uczestnikami szkolenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne w samorządzie i ich jednostkach organizacyjnych – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według nowej ustawy (szkolenie online)

Online, 14.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi