Termin szkolenia gwarantowany
25-26.10.2021
Online
od 999 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznych, które wejdą w życie od stycznia 2021 r.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków, działów księgowych, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.10.2021 (Poniedzialek)

Plan postępowań oraz czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia, Analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe – przykłady formułowania założeń.

Szacowanie wartości zamówienia.

Wszczęcie postępowania.

Dokumentowanie przebiegu postępowania:

  • zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania,
  • udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu,
  • przechowywanie protokołów i oraz załączników do protokołu,
  • zmiany dotyczące przechowywania próbek zwrotu próbek złożonych w postępowaniu.

Zamówienia, do których nie stosuje się Ustawy.

Zamówienia bagatelne – zasady, instytucja, regulacje dyscypliny finansów publicznych.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne zasady – procedury i zasady.

Zawartość Specyfikacji warunków zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań – tworzenie dokumenty od podstaw.

Nowe warunki udziału w postępowaniu.

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

Nowe terminy związania ofertą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy PZP – powyżej progów unijnych:

  • zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń,
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
  • nowa procedura otwarcia ofert,
  • obowiązek przesłania prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
  • zasady postępowania w sytuacji awarii systemu informatycznego uniemożliwiającego otwarcie ofert,
  • badanie ocena ofert,
  • zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania,
  • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
  • nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  • nowe podstawy odrzucenia ofert,
  • nowe regulacje dotyczące wadium,
  • procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
  • nowe podstawy unieważnienia postępowania,
  • zastępczy wybór wykonawcy,
  • publikacja informacji dotyczących postępowania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

26.10.2021 (Wtorek)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:

  • tryb podstawowy – warianty,
  • przebieg postępowania w każdym z wariantów.

Przebieg procedury – od publikacji ogłoszenia poprzez analizę i otwarcie ofert. Praca z rzeczywistym dokumentem, symulacja procesu badania i oceny ofert – analiza dokumentów złożonych u Zamawiającego.

Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP:

  • zasada określania terminu wykonania bez podawania konkretnej daty,
  • nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiałów,
  • klauzule abuzywne,
  • raport z realizacji umowy.

Dyscyplina finansów publicznych – przykłady naruszeń.

Środki ochrony prawnej:

  • zmiany w zakresie wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych,
  • utworzenie sądu zamówień publicznych,
  • podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej,
  • nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych,
  • zmiana wysokości opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
  • pozasądowe rozwiazywanie sporów wynikających z realizacji umowy (koncyliacja, mediacja).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte