Termin szkolenia gwarantowany
24-26.08.2020
Sandomierz/Online
od 990 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie nowych zasad rachunkowości budżetowej, dyscypliny finansów publicznych, inwentaryzacji, „Split Payment”, poznanie organizacji prac związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

W ramach udziału mamy do zaoferowania różne formy udziały w szkoleniu:

  • pakiet 1
  • pakiet 2
  • pakiet 3
  • pakiet 4

który obejmuje udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak  pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2020 (Poniedzialek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

 • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

25.08.2020 (Wtorek)

Polityka rachunkowości a początek roku budżetowego w świetle ustawy o rachunkowości:

  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
  • zasada ostrożności,
  • ochrona danych i ich zbiorów ksiąg rachunkowych,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny,
  • zasada memoriału – zasad istotności w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

Dyscyplina finansów publicznych.

Zmiana od 01.01 2020 stawki 40 EURO:

 • obowiązek stosowania i naliczania przez jednostki sektora finansów publicznych.

Obowiązkowy Split Payment w podatku VAT:

 • mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach jednostki sektora finansów publicznych,
 • Solidarna odpowiedzialność,
 • „Biała Lista Podatników”.

Platforma Elektronicznych Faktur:

 • posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych.

Kontrola biznesowa, autentyczność pochodzenia dokumentu:

 • odpowiedzialność pracowników merytorycznych.

Od 1 stycznia 2020 r. nowe zasady wystawiania faktur.

Elementy faktury VAT a nota księgowa, w jakich sytuacjach stosować notę księgową.

Zmiany wprowadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • zmiana okresu naliczenia a obowiązek skorygowania składek.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne,
  • kompensata należności.

Opis faktur za roboty remontowe.

Elementy kontroli,  dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna i jej znaczenie.

Dekret a powiązanie z dokumentem  źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Delegacja służbowa:

 • zwrócenie uwagi na podstawowe elementy, aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową,
 • najczęściej popełniane błędy.

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK):

  • podstawowe pojęcia a obowiązki pracodawcy.

Dzień 3

26.08.2020 (Środa)

Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawy prawne zamknięcia roku,
  • nadrzędne zasady rachunkowości,
  • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
  • potwierdzenie salda,
  • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
  • zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów,
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • monitorowanie realizacji zobowiązań,
  • segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
  • wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
  • sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • rozliczenie dotacji,
  • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  • informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduję się na pliku PDF  na stronie głównej szkolenie.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Hotel Sarmata***
ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
P1 udział w szkoleniu (w hotelu) pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2 osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2020)
 • 1690 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2020)
Pakiet 2:
P2 udział w szkoleniu (w hotelu) pełne wyżywianie, nocleg w pok. 1 osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1670 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2020)
 • 1870 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2020)
Pakiet 3:
P3 udział w szkoleniu (w hotelu) obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 890 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2020)
 • 1090 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2020)
Pakiet 4:
P4 udział w szkoleniu (online) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 790 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2020)
 • 990 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2020)
Uwagi:
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte