Książka – Spis treści – Golden Training
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się
Książka – Spis treści

Od autora.

1. Funkcja informacyjna rachunkowości budżetowej.

1.1. Odbiorca sprawozdań finansowych jako czynnik podziału na rachunkowość finansową i zarządczą.

1.2. Klasyfikacja budżetowa jako szczególne narzędzie rachunkowości budżetowej.

Specyfika rachunkowości budżetowej.

Cele klasyfikacji budżetowej na etapie planowania.

Cele klasyfikacji budżetowej na etapie wykonania i oceny efektywności.

Klasyfikacja budżetowa jako narzędzie skrojone na miarę potrzeb informacyjnych ministra finansów.

Alternatywne do klasyfikacji budżetowej struktury agregacji środków publicznych.

1.3. Mechanizmy zapewniania jednolitości stosowania klasyfikacji budżetowej.

Silosowość interpretacyjna.

Działalność regionalnych izb obrachunkowych.

Casus wydatków na pieczątki.

1.4. Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą.

2. Faktury wielopozycyjne.

1.2. Prymat formy nad treścią ekonomiczną.

Usługa wykonania mebli.

Przegląd okresowy samochodu i wymiana części eksploatacyjnych.

Zlecenie naprawy samochodu i zaangażowanie środków planie finansowym.

Zamiary stron transakcji a stan faktyczny.

Naprawa kserokopiarki.

Koszt przesyłki zakupionej książki.

Koszt dostawy zakupionych pozostałych środków trwałych.

2.2. Wnioski.

3. Granice paragrafów.

3.1. Metodyka agregowania wydatków do podziałek klasyfikacji budżetowej.

3.2. Usługa łączona z materiałem, towar łączony z usługą.

Zakup towaru łączonego z usługą czy zakup usługi łączonej z materiałem?

Wpływ opisu faktury na klasyfikowanie wydatku.

Wymiana opon w samochodzie – paragraf 427 czy 430?

Kontekst zdarzenia gospodarczego.

3.3. Wnioski.

4. Wydatki majątkowe.

4.1. Podział na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i składniki niskocenne.

4.2. Wydatki inwestycyjne a zakupy inwestycyjne – granica paragrafów 605 i 606.

Nabycie nieruchomości (gruntu) jako wydatku inwestycyjnego (paragraf 605).

Nabycie nieruchomości (gruntu) w drodze zakupu inwestycyjnego (paragraf 606).

Inwestycja łączona z zakupami inwestycyjnymi.

4.3. Wydatki związane z inwestycją przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

Wydatki na inwestycję przed jej rozpoczęciem.

Wydatki na inwestycję po jej zakończeniu.

4.4. Koszty uboczne zakupów inwestycyjnych.

Koszty dostawy i montażu środków trwałych.

Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych przy nabyciu nieruchomości (gruntu) w drodze zakupu inwestycyjnego (paragraf 606).

4.5. Wnioski.

5. Wartości niematerialne i prawne.

5.1. Prawa jako niematerialne składniki majątku.

5.2. Zakup licencji.

Paragraf 421 a zakup licencji na oprogramowanie.

Licencje terminowe i bezterminowe.

Licencja roczna a wartości niematerialne i prawne.

Przedłużenie i odnowienie licencji jako zakup nowej licencji.

Licencja bezterminowa i opłaty roczne.

Interpretacja a przepisy prawa.

5.3.  Autorskie prawa majątkowe w umowach cywilnoprawnych.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla wykładowcy.

Nabycie autorskich praw majątkowych o wartości powyżej 10.000 zł.

Nabycie autorskich praw majątkowych o wartości poniżej 10.000 zł.

Prymat wyceny nabywanych wartości niematerialnych i prawnych.

5.4. Wnioski.

6. Podróże służbowe.

6.1. Zasada ujmowania wydatków w paragrafach podróży służbowych.

Zakup biletów lotniczych poprzedzony procedurą zamówień publicznych.

Faktura za nocleg wystawiona na jednostkę i opłacona bezpośrednio z jej rachunku bankowego.

Wydatki na ubezpieczenie w podróży służbowej.

Podróż służbowa pracownika jednostki i eksperta zewnętrznego.

Opłata klimatyczna i prowizja od rezerwacji hotelowej, niezależna od opłaty za nocleg.

6.2. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

6.3. Wnioski.

7. Wydatki na podnoszenie wiedzy pracowników.

7.1.  Wydatki na szkolenia.

Typy szkoleń objętych paragrafami szkoleniowymi.

Wszystkie koszty związane ze szkoleniem.

Wydatki administracji na szkolenia w skali całego sektora finansów publicznych.

Plany finansowe jednostek utworzonych wyłącznie w celu szkolenia administracji publicznej.

Wydatki na szkolenia pracowników jednostek podległych.

Umowa cywilnoprawna związana ze szkoleniem.

Wydatki związane ze szkoleniami nieujmowane w paragrafach szkoleniowych.

Wynagrodzenia i pochodne od umów cywilnoprawnych związanych ze szkoleniami pracowników.

Szczepienie i badania lekarskie związane z podróżą pracownika na szkolenie.

Forma ponoszenia kosztów transportu uczestników szkoleń.

7.2. Udział w konferencjach, seminariach i naradach jako forma podnoszenia wiedzy.

7.3. Studia podyplomowe i koszty dojazdu na zajęcia.

7.4. Wydatki na książki i prasę na potrzeby ogólne jednostki.

Zakup wydawnictw służących do wykonywania bieżącej pracy.

Prasa elektroniczna.

7.5. Wnioski.

8. Pomoce dydaktyczne.

8.1. Zakupy pomocy dydaktycznych przez jednostki, które nie są szkołami.

Niezgodność objaśnień do paragrafu 424 z uzasadnieniem do rozporządzenia zmieniającego.

Zakup pomocy dydaktycznych przez urząd gminy.

Zakup dla szkoły przez organ prowadzący.

Zakup pomocy dydaktycznych dla niepublicznej lub zagranicznej jednostki oświatowej.

Kuratorium oświaty nie jest jednostką oświatową.

8.2. Książki i zbiory biblioteczne jako wydatek paragrafu 424.

Wydatki na zakup książek nieujmowane w paragrafie 424.

Przyzakładowa biblioteka fachowa.

8.3. Wnioski.

9. Nagrody konkursowe.

9.1. Założenia ustawodawcy przy wprowadzaniu paragrafu 419.

9.2. Co jest nagrodą konkursową?

9.3. Co jest konkursem?

Współzawodnictwo jako cecha konkursu.

Regulamin konkursu.

Konkurs wewnętrzny – nagrody konkursowe dla pracowników jednostki.

Konkursy dla dzieci w szkole.

9.4. Konkursy zewnętrzne.

Organizator konkursu a finansujący nagrody.

Konkursy resortowe.

Konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego.

9.5. Wnioski.

10. Wydatki na media ujmowane w paragrafie 426.

10.1. Energia elektryczna.

Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne.

Dwie odrębne faktury.

10.2. Woda i ścieki.

Woda i ścieki jako odrębne usługi.

Opłaty abonamentowe.

10.3. Refaktury mediów.

Wpływy zmniejszające wydatki w państwowych jednostkach budżetowych.

Wpływy zmniejszające wydatki w samorządowych jednostkach budżetowych.

10.4. Wnioski.

Podsumowanie.

Bibliografia.

Interpretacje Ministerstwa Finansów.

 

Nasi zadowoleni klienci

Do góry