09.05.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności mienia Skarbu Państwa.
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną uniwersalne zasady gospodarki majątkiem obowiązujące w jsfp oraz zasady dotyczące likwidacji mienia Skarbu Państwa. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.05.2024 (Czwartek)

Przedmiot gospodarowania – podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  • majątku trwałego,
  • pozostałych środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego i WNiP w jednostce:

  • zmiana miejsca użytkowania,
  • odłączenie części zestawu np. monitora,
  • przełączenie części między składnikami mienia ruchomego,
  • zmiany sposobu wyceny składników podczas nieodpłatnego przekazania,
  • zaprzestanie użytkowania WNiP z licencją terminową lub wieczystą.

Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

  • wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
  • wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.

Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy,
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy,
  • sieciowy obiekt inwentarzowy,
  • wbudowany w inny środek trwały.

Powoływanie komisji do:

  • oceny składników mienia ruchomego i WNiP,
  • przeprowadzenia przetargu,
  • zniszczenia mienia.

Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego zagospodarowanych przez:

  • sprzedaż,
  • nieodpłatne przekazanie, darowiznę,
  • nieodpłatne przekazanie na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej pjb,
  • likwidację.

Zasady ustalania wartości rynkowej.

Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).

Sposoby zbycia mienia ruchomego i WNiP wymagające zamieszczenia informacji w BIP.

Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
  • dzierżawa,
  • najem,
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

Likwidacja składników mienia ruchomego.

Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

Nakłady na składniki mienia ruchomego i WNiP.

Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • Czy każdy pracownik może kupić laptop?
  • Czy konieczna jest procedura sprzedaży w przypadku starych mebli?
  • Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
  • Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych - warsztaty praktyczne

Online, 09.05.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi