17-19.01.2022
Zakopane/Online
od 999 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez  ustawodawcę i mające wpływ na działalność i zamknięcie roku 2021 w Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

 

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Wybiera się je na etapie wypełnienia formularza zgłoszenia.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.01.2022 (Poniedzialek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

18.01.2022 (Wtorek)

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
   • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
   • błędów z lat poprzednich,
   • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – Plan finansowy.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe schematy księgowań z wyjaśnieniami,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne (sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
  • kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy Bibliotek po kontroli,
  • przychody i koszty finansowe – różnice,
  • przeksięgowanie na Wynik Finansowy.

Należności, zobowiązania oraz odsetki:

  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach rachunkowych,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiązanie ze stopą referencyjną – zmiany).

II. MAJĄTEK W INSTYTUCJACH  KULTURY

Źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych problemy.

Fundusz  Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.

Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały (obiekty pojedyncze, obiekty zbiorcze).

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po zmianach:

  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł, w tym: umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) – nabycia i kosztów wytworzenia.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

19.01.2022 (Środa)

II. MAJĄTEK W INSTYTUCJACH  KULTURY cd.

Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11 w dobie epidemii:

  • cele, terminy i częstotliwość.
  • metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja),
  • przygotowanie obszarów inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia,
  • podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych),
  • dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia),
  • różnice.

Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

Muzealia – ewidencja, inwentaryzacja.

III. ESPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:

  • wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
  • bilans i Rachunek Zysków i Strat,
  • sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia załącznik do sprawozdania,
  • badanie przez audytora obowiązek?,
  • publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE

Korekty roczne, 5-letnie, 10-letnie podatku VAT.

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych – zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 – wyliczenie przykładu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Ośrodek Fian w Zakopanem
ul. Chałubińskiego 38
34-500 Zakopane

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
 • 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg (łóżko) w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Akcja bilans za 2021 rok w instytucjach kultury

Zakopane/Online, 17.01.2022 - 19.01.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi