28-29.12.2023
Online
od 999 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego przywódcy w administracji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady profesjonalnego zarządzania podległym personelem z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi. Dodatkowo omówione zostaną zasady budowy i zarządzania zespołem, zarzadzania zmianą, talentami i generacjami, a także przeciwdziałaniem zjawisku mobbingu i dyskryminacji oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych podczas współpracy z podległym personelem z uwzględnieniem wszelkich wyzwań, które mogą wystąpić w instytucjach publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest osób zajmujących stanowiska kierownicze
w administracji publicznej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.12.2023 (Czwartek)

Przywództwo w administracji publicznej:

  • istota przywództwa,
  • definicja przywództwa,
  • przywództwo w administracji publicznej,
  • zarządzanie a przywództwo,
  • od administrowania do zarządzania.

Zachowania przywódcze i charakterystyka skutecznego przywódcy w administracji publicznej:

  • kreowanie wizji,
  • rozwiązywanie problemów,
  • podejmowanie decyzji,
  • wyznaczanie celów,
  • kształtowanie kompetencji przywódczych.

Narzędzia zarządzania w kontekście zarzadzania zespołem:

  • organizowanie pracy i delegowanie zadań (skuteczne delegowanie, komunikacja, najczęściej popełniane błędy),
  • ocenianie (system oceny i jego profesjonalne wdrożenie, właściwe dokonywanie oceny, najczęściej popełniane błędy, obiektywizm oceny),
  • rozwijanie pracowników i motywowanie (ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję w administracji, kiedy pracowników rozwijać i jak?, zasady i funkcje motywowania, systemy motywacyjne).

Zarządzanie zmianą:

  • źródła i motory zmian,
  • teorie zmian,
  • rekcje człowieka na zmiany,
  • rola lidera w procesie wprowadzania zmian.

Budowanie zespołu po pandemii:

  • zespół – definicja,
  • cechy skutecznego zespołu,
  • zespół w administracji publicznej,
  • komunikacja w zespole,
  • etapy tworzenia zespołu,
  • rola lidera w zespole,
  • zarządzanie zespołem.

Konflikt w zespole:

  • konflikt – podstawowe definicje,
  • techniki rozwiązywania konfliktów,
  • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
  • praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

29.12.2023 (Piątek)

Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy:

  • podstawowe definicje,
  • uwarunkowania mobbingu i dyskryminacji,
  • przyczyny powstawania mobbingu i dyskryminacji,
  • rodzaje mobbingu,
  • ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia występowania zjawiska mobbingu,
  • rola kadry kierowniczej,
  • budowa etycznej postawy,
  • obrona przed mobbingiem,
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa.

Work life balance:

  • zasady work life balance,
  • granice dla pracownika,
  • postawa przełożonego,
  • zachowania poprawne /zachowania naganne,
  • kiedy zacieramy granice,
  • pracoholizm,
  • sygnał alarmowy,
  • system zarządzania a work life balance,
  • współpracownicy a work life balance,
  • kultura organizacyjna wspierająca i niszcząca work life balance,
  • konsekwencje braku równowagi.

Zarządzanie talentami:

  • definicja talentu,
  • strategia zarządzania talentami,
  • przykładowe procesy zarządzania talentami,
  • zadania zespołów roboczych,
  • harmonogram wdrożeniowy,
  • rola kierownictwa Urzędu.

Zarządzanie generacjami:

  • przedział wiekowy,
  • język,
  • wartości,
  • cele życiowe,
  • sposób postępowania,
  • motywacja,
  • sposób pracy,
  • podejście do pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-12-2023)
 • 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Efektywne przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Online, 28.12.2023 - 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi