27.03.2024

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 30 grudnia 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Sylwia Rusinek

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.03.2024 (Środa)

Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

  • podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców,
  • zmiany, wprowadzone od 1 stycznia 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
   • rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje – bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych,
   • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych,
   • zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
   • zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI.zmiany, wprowadzone od 1 stycznia 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:

Zmiany, wprowadzone od 30 stycznia 2023 r.

Decyzje o wsparciu:

  • warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu,
  • konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu,
  • zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura,
  • uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje,
  • pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu,
  • okres obowiązywania Decyzji o wsparciu.

Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej:

  • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
  • wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
  • duże projekty inwestycyjne,
  • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
  • decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.

Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej:

  • okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
  • obliczenie limitu pomocy publicznej,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
  • inwestycje odtworzeniowe,
  • nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
  • leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
  • używane środki trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
  • moment poniesienia wydatków kwalifikowanych,
  • koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy.

Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:

  • kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
  • produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
  • zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów,
  • przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
  • dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
  • podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:

  • konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
  • obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
  • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
  • prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
  • definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
  • problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu.

Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:

  • moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
  • moment poniesienia wydatku,
  • moment otrzymania pomocy,
  • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych.

Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. oraz kolejnymi zmianami od 30 grudnia 2023 r. Ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu

Online, 27.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi