Termin szkolenia gwarantowany
30.01.2024

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę na zamkniecie 2023 roku w Instytucjach Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników służb finansowo-księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.01.2024 (Wtorek)

Organizacja, rachunkowość i gospodarka finansowa w instytucjach kultury.

Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – wyjaśnienia.

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
    • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
    • błędów z lat poprzednich,
    • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
  • plany finansowe Instytucji Kultury.

Omówienie wybranych zagadnień – Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2023 przychodów i kosztów:

 • przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
 • przeksięgowanie na Wynik Finansowy,
 • fundusze w Instytucji Kultury.

Należności, zobowiązania oraz odsetki- wycena, windykacja i odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie materiały, towary- źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach:

  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł,
  • wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia,
  • amortyzacja środka trwałego – (umorzenie ) terminy, weryfikacja,
  • materiały, towary, wydawnictwa ( konto 014, konto 016, konto 018).

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.

Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

E-sprawozdania finansowe.

Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:

  • wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
  • bilans i Rachunek Zysków i Strat,
  • sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele).

Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?

Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-01-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte