Termin szkolenia gwarantowany
28.09.2023

Czwartek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 musi spełnić.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą prawidłowo oceniać wnioski o dofinansowanie zarówno w ramach EFS+ jak i EFRR/FS/FST.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów publicznych szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS). Instytucje oraz ekspertki oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027)

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.09.2023 (Czwartek)

Zasady horyzontalne obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+:

  • na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027,
  • jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum – analiza przypadków,
  • jakie zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazują, że wniosek nie spełnia standardu – przykłady zapisów, omówienie konsekwencji

Zasada równości kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR/FS/FST:

  • czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?
  • ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn.

Dostępność projektów, przedsięwzięć i ich efektów:

  • standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST;
   • standard architektoniczny,
   • standard transportowy
  • standard cyfrowy:
   • standard informacyjno-promocyjny,
   • standard szkoleniowy
  • jakie zapisy wniosku o dofinansowanie potwierdzają spełnienie standardów dostępności – przedstawienie dobrych praktyk,
  • mechanizm racjonalnych usprawnień.

Środki europejskie na zwiększanie dostępności – przegląd możliwych źródeł finansowania.

Zasada zrównoważonego rozwoju w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – nowe podejście, czyli zasada DNSH w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST.

Zgodność projektów z zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki projektu jako narzędzie monitorowania aspektu równościowego w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-09-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-09-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne