25.06.2024

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 musi spełnić.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą prawidłowo oceniać wnioski o dofinansowanie zarówno w ramach EFS+ jak i EFRR/FS/FST.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów publicznych szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS). Instytucje oraz ekspertki oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027)

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.06.2024 (Wtorek)

Zasady horyzontalne obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+:

  • na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027,
  • jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum – analiza przypadków,
  • jakie zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazują, że wniosek nie spełnia standardu – przykłady zapisów, omówienie konsekwencji.

Zasada równości kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR/FS/FST:

  • czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?
  • ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn.

Dostępność projektów, przedsięwzięć i ich efektów:

  • standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST;
   • standard architektoniczny,
   • standard transportowy
  • standard cyfrowy:
   • standard informacyjno-promocyjny,
   • standard szkoleniowy
  • jakie zapisy wniosku o dofinansowanie potwierdzają spełnienie standardów dostępności – przedstawienie dobrych praktyk,
  • mechanizm racjonalnych usprawnień.

Środki europejskie na zwiększanie dostępności – przegląd możliwych źródeł finansowania.

Zasada zrównoważonego rozwoju w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – nowe podejście, czyli zasada DNSH w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST.

Zgodność projektów z zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki projektu jako narzędzie monitorowania aspektu równościowego w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-06-2024)
 • 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-06-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dostępność i równość w Funduszach Europejskich 2021-2027 – jak spełnić nowe kryteria horyzontalne?

Online, 25.06.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi